Kategorie
Bez kategorii

Trzecia konferencja Chroń Morze już 5 października w Szczecinie!

Ministerstwo Infrastruktury oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie serdecznie zapraszają na trzecią, ostatnią już konferencję w ramach konsultacji społecznych projektu programu ochrony wód morskich (aPOWM). 5 października, w Szczecinie, spotkają się przedstawiciele administracji rządowej oraz eksperci, omawiając wyniki prac nad dokumentem, którego celem jest utrzymanie i poprawa stanu wód Bałtyku. Wszystkich Państwa zapraszamy do rejestracji i wzięcia udziału w dyskusji.

31 sierpnia zakończyły się konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aPOWM, a 5 października nastąpi oficjalne zakończenie konsultacji społecznych samego projektu programu.

Wszystkie informacje o formie składania wniosków i uwag do projektu znajdują się w zakładce KONSULTACJE. Wciąż liczymy na Wasz głos w sprawie ochrony Bałtyku!

Program ochrony wód morskich stanowi ważny element wdrażanej, zgodnie z Ramową Dyrektywą ws. Strategii Morskiej i ustawą Prawo wodne, strategii morskiej. Podczas konferencji przedstawione zostaną kluczowe wyniki prac analitycznych i projektowych oraz propozycje działań naprawczych, służących poprawie stanu wód Bałtyku i jego ochronie. Konferencja będzie też okazją do podsumowania przeprowadzonej procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu dokumentu aPOWM .

Zapraszamy do udziału w konferencji i debacie online. Rejestracja oraz agenda spotkania dostępna jest na stronie: www.chronmorze.eu/konferencje.

Razem chrońmy morze!

Kategorie
Bez kategorii

Tonę śmieci zebrano podczas III Eko Spływu rzeką Słupią! W akcję włączyli się pracownicy Wód Polskich

Ponad 350 osób, w tym kilkunastu pracowników Wód Polskich, wzięło udział w sprzątaniu ujściowego odcinka rzeki Słupi w ramach III edycji Eko Spływu, zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Alpha Team” ze środków budżetu Miasta Ustka. Pracownicy Wód Polskich pomogli oczyścić 8-kilometrowy odcinek rzeki Słupi z około 1 tony śmieci oraz edukowali uczestników o znaczeniu ochrony Bałtyku i wód śródlądowych w ramach projektu Chroń morze!

Rzeka Słupia odprowadza swoje wody bezpośrednio do Bałtyku. W dodatku jej zlewnia rozdziela terytorialnie regiony wodne administrowane przez RZGW Szczecin i Gdańsk, które zarządzają wodami nadbałtyckich pobrzeży. W akcję sprzątania Słupi zaangażowali się pracownicy Wód Polskich z pięciu jednostek administracyjnych: Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Zarządu Zlewni w Gdańsku, Nadzoru wodnego w Słupsku (RZGW Gdańsk) oraz Zarządu Zlewni w Koszalinie i Nadzoru Wodnego w Sławnie (RZGW Szczecin) pokazując, że troska o stan naszych wód i Bałtyk to nasza wspólna sprawa!

Na lądzie, na wodzie i pod wodą

Sprzątanie rzeki Słupi zorganizowano na 8-kilometrowym odcinku rzeki. Odpady były zbierane z dna i brzegów rzeki. Do wyboru były 3 trasy: piesza, kajakowa i pod wodą. Łącznie ponad 350 osób zebrało około 1 tony śmieci, co pokazuje, jak szeroki jest problem zanieczyszczenia naszych wód, w tym Bałtyku. Pozytywną informacją jest, że w trzecim Eko Spływie zabrano mniej śmieci, niż w jego poprzednich edycjach. Sprzątanie Słupi zakończyło się piknikiem dla uczestników i mieszkańców Ustki. Więcej w materiale wideo TUTAJ.

Musimy pamiętać, że za 48% odpadów trafiających do morza odpowiedzialne są gospodarstwa domowe. Poprawa czystości Bałtyku zależy od tego, co zrobimy na lądzie: w każdym domu, przedsiębiorstwie, instytucji i gospodarstwie rolnym – mówił Przemysław Gruszecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym w Wodach Polskich, na pikniku w Ustce.

Co można znaleźć w wodzie?

Wody wpływające do Bałtyku niosą nie tylko biogeny. To, co nimi płynie to w dużej mierze efekt wypłukiwania wszelkiego rodzaju wrzucanych do nich śmieci oraz nielegalnych składowisk odpadów w dolinach rzecznych. Aż 70% masy odpadów stanowi plastik, który wpada do rzeki i przemieszcza się z nurtem, niekiedy osiadając na brzegu lub jej dnie, ale znaczna jego część trafia do morza. Tworzywo często rozpada się na drobne kawałki, prowadząc do uwalniania szkodliwego mikroplastiku. Jednym z jego źródeł są plastikowe butelki. Badania pokazują, że pijący codziennie wodę w butelkach plastikowych, mogą spożywać ponad 22 razy więcej (90 tys.) mikrodrobin plastiku rocznie niż osoby pijące tę samą ilość wody z kranu (4 tys.).

Pamiętajmy, że blisko 80% zanieczyszczeń trafia do morza z lądu, stąd ważne jest, abyśmy my sami – zarówno mieszkańcy terenów nadmorskich, jak również tych na południu – dbali o to, jak gospodarujemy naszymi odpadami na co dzień. Pamiętajmy, że co śmieć wrzucony do rzeki trafia do Bałtyku. Akcja sprzątania rzeki Słupi w Ustce pokazuje, jak ważne jest budowanie odpowiedzialnych postaw w społeczeństwie i edukacja zarówno dzieci, jak i dorosłych – dodała Joanna Sasal, Wicedyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym w Wodach Polskich, podczas III Eko Spływu w Ustce.

Pamiętajmy, że obecne w kosmetykach mikroplastiki również nie są zatrzymywane w oczyszczalniach ścieków, tylko wraz z oczyszczonymi ściekami są odprowadzane do wód lub gleb i następnie transportowane do morza, stwarzając duże zagrożenie nie tylko dla nas, ale także dla fauny i flory morskiej.

O Bałtyku na stoisku Wód Polskich

Pracownicy Wód Polskich zapewnili dzieciom i dorosłym konkursy, quizy i materiały edukacyjne, przekazując wiedzę o tym co zrobić, aby zarówno jakość wód w naszych rzekach, jeziorach i Bałtyku, z roku na rok poprawiała się . Kolorowanki przedstawiające zwierzęta Bałtyku i miejsca do kolorowania na stoisku pozwoliły w prosty sposób edukować już najmłodsze dzieci. Na starszych dzieci i dorosłych czekały do wygrania upominki w kole fortuny oraz materiały informacyjno-edukacyjne o projekcie Chroń morze! Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem co pokazuje, że promowanie postaw proekologicznych jest ważne i możliwe nie tylko w szkole, czy w pracy, ale też podczas wydarzeń plenerowych, budujących postawy obywatelskie.

Nasza obecność na Eko Spływie nie jest przypadkowa. Wody Polskie biorą czynny udział w wielu akcjach mających na celu usunięcie śmieci z koryta i brzegów rzeki oraz propagowanie poprawnych nawyków dotyczących czystości wód. W tym roku sprzątaliśmy już m.in. Ujście Wisły, prawy brzeg rezerwatu Mewia Łacha oraz skarpy i dno rzeki Pasłęki. Dziękuję wszystkim pracownikom Wód Polskich, którzy każdego roku wyciągają setki ton odpadów z naszych rzek, jezior i zbiorników wodnych – dodała Joanna Sasal.

Razem chrońmy nasze morze

W ramach aktualizowanego programu ochrony wód morskich – aPOWM, zaplanowano blisko 60 działań służących poprawie stanu wód Bałtyku, od czyszczenia plaż ze śmieci, w tym program łowienia sieci – widm, sprzątanie brzegów rzek, sprzątanie plaż nad jeziorami, doposażenie gmin w nowoczesny sprzęt do czyszczenia plaż, przez walkę z hałasem podwodnym do systemowych rozwiązań dla powstrzymania eutrofizacji akwenu Morza Bałtyckiego. Do 5 października 2021 roku trwają 3-miesięczne konsultacje społeczne projektu. Każdy może wziąć udział w konsultacjach projektu i chronić morze razem z nami. Więcej na: www.chronmorze.eu/konsultacje/.

Kategorie
Bez kategorii

Chroń Morze na 8. Międzynarodowym Kongresie Morskim

8. Międzynarodowy Kongres Morski był miejscem eksperckiej debaty poświęconej transportowi wodnemu, innowacyjnym technologiom, ekologii i ochronie ekosystemów morskich. W dyskusji panelowej zaprezentowano efekty synergii działań na rzecz ochrony wód Morza Bałtyckiego dzięki współpracy instytucji rządowych przy projekcie aktualizacji programu ochrony wód morskich.

Panel Synergia działań na rzecz ochrony wód Morza Bałtyckiego na przykładzie współpracy instytucji rządowych otworzył blok dyskusji i prezentacji poświęconych ekologii. Prelegentami panelu byli:  Małgorzata Bogucka-Szymalska – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury, Joanna Sasal, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym, PGW WP oraz Marek Duklanowski, Dyrektor RZGW w Szczecinie.

Program ochrony wód morskich jest dokumentem międzysektorowym, który musi pogodzić interesy z wielu dziedzin. W tym celu, aby zapewnić spójność z innymi opracowaniami, a także wykorzystać wiedzę ekspercką, Prezes PGWWP powołał zespół monitorujący ds. opracowania aktualizacji programu. Oprócz przedstawicieli z ministerstw wskazanych w ustawie Prawo wodne, są tam również eksperci m.in z GDOŚ, GIOŚ czy MIR-PIB. Działania w programie dot. takich dziedzin jak rolnictwo, rybołówstwo czy  gospodarka ściekowa. Nadrzędnym celem programu jest zaplanowanie jak najskuteczniejszych działań, w celu zminimalizowania presji jaką wywieramy na Morze Bałtyckie. Z jednej strony mamy aspekt ekologiczny, a z drugiej kolejne ograniczenia, które musimy wprowadzać np. dla rolników czy rybaków. Największą trudność stanowi fakt, że są to sektory, na które już są nałożone duże wymagania, jednak nadal np. tak jak w przypadku eutrofizacji – zbyt duży ładunek zanieczyszczeń pochodzi z rolnictwa oraz w drugiej kolejności z oczyszczalni ścieków. Stąd konieczność wprowadzenia działań ograniczających ładunki azotu i fosforu.

Panel Synergia działań na rzecz ochrony wód Morza Bałtyckiego na przykładzie współpracy instytucji rządowych. Od lewej: Dyrektor Bogucka-Szymalska, MI, Dyrektor Marek Duklanowski, PGW WP-RZGW Szczecin, Wicedyrektor Joanna Sasal PGW WP – KZGW.

Dyrektor Bogucka-Szymalska otworzyła panel, przedstawiając założenia wdrażania Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej, implementowanej przez ustawę Prawo wodne, oraz aktualizację programu ochrony wód morskich, opracowywaną przez PGW Wody Polskie. Przedstawiła także,  jak  wdrażanie różnych dyrektyw unijnych ma wpływ na stan wód Morza Bałtyckiego. Podkreśliła wagę uzgodnień i współpracy międzyresortowej w tym zakresie oraz omówiła efekty wieloletnich prac na rzecz poprawy stanu wód w Polsce, w tym działania związane z uporządkowaniem i inwestycjami w sektorze wodno-ściekowy, który, obok rolnictwa, stanowi główne źródło biogenów trafiających do Bałtyku. Wskazała, że działania ujęte w aPOWM również odnoszą się wprost do konieczności ograniczenia ilości biogenów w naszym morzu.

Wicedyrektor Joanna Sasal w swojej prezentacji zwróciła uwagę na współpracę Wód Polskich z innymi instytucjami przy opracowaniu i wdrażaniu programu ochrony wód morskich, prezentując liczbę działań naprawczych ujętych w programie, których wdrożenie ma doprowadzić do poprawy, a docelowo do dobrego stanu wód Bałtyku. Podkreśliła, że blisko 80% zanieczyszczeń trafia do morza z lądu, pochodzą one od nas – ludzi. Stąd ważne jest, abyśmy my sami, zarówno mieszkańcy terenów nadmorskich, jak również tych na południu, dbali o to, co np. robimy z naszymi odpadami czy jakich kosmetyków używamy. Każdy śmieć wrzucony do rzeki koniec końców trafi do morza. Zawarte w kosmetykach mikroplastiki również nie są zatrzymywane w oczyszczalniach ścieków, tylko wraz z oczyszczonymi ściekami są odprowadzane do wód lub gleb i następnie transportowane do morza, stwarzając duże zagrożenie nie tylko dla nas, ale także dla fauny i flory morskiej. Zaprezentowała działania miękkie – edukacyjne, towarzyszące pracom nad projektem aPOWM, których celem jest zwrócenie uwagi na problem degradacji Bałtyku i odpowiedzialność całego społeczeństwa za jego stan i działania na rzecz jego ochrony.

Prezentacja P. Joanny Sasal dostępna jest TUTAJ.

Dyrektor Marek Duklanowski przedstawił przekrojowo działania realizowane przez RZGW w Szczecinie, których celem jest z jednej strony poprawa warunków żeglugowych w regionie wodnym, na drogach wodnych, z drugiej odtwarzanie ciągłości migracyjnych w sieci rzecznej regionu, na przykładzie m.in. realizowanego projektu LIFE, który jest istotnym wsparciem dla odbudowy szlaków migracji ryb dwuśrodowiskowych, których cykl życia związany jest wprost z Morzem Bałtyckim. Dyrektor podkreślał rolę współpracy z innymi instytucjami, samorządami i organizacjami pozarządowymi na rzecz poprawy stanu wód regionu oraz edukacji społeczeństwa, podkreślając współpracę na tym polu z WFOŚiGW w Szczecinie.

Morze Bałtyckie stanowi ważny element międzynarodowej gospodarki, a rozwój gospodarczy regionu jest równie ważny, jak ochrona jego morskiego ekosystemu. Polska prowadzi szereg inwestycji wpływających na ożywienie handlowo-transportowe polskich portów morskich, ale również podejmuje działania na rzecz osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód Bałtyku, co ma swoje odzwierciedlenie w pracach planistycznych – opracowaniu aktualizacji programu ochrony wód morskich, której opracowaniem zajmują się Wody Polskie.. Do 5 października 2021 roku trwają konsultacje społeczne projektu aPOWM. Konsultowana aktualizacja zawiera blisko 60 nowych działań na rzecz Bałtyku, których wdrożenie przybliży nas do osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla wód morskich.  Więcej informacji: https://chronmorze.eu/konsultacje.

Od lewej: Dyrektor Bogucka-Szymalska, MI, Dyrektor Marek Duklanowski, PGW WP-RZGW Szczecin, Wicedyrektor Joanna Sasal, PGW WP. Moderator – Sergiusz Kieruzel, PGW WP. Fot. RZGW Szczecin.
 
Kategorie
Bez kategorii

Kilkadziesiąt worków odpadów zebrali uczestnicy sprzątania Mierzei Wiślanej. Działajmy razem w trosce o wody i Bałtyk!

4 września, na plaży w okolicach Mikoszewa, odbyła się akcja sprzątania Mierzei Wiślanej. Wzięli w niej udział pracownicy Wód Polskich. Na brzegach Zalewu Wiślanego oraz ujściowego odcinka Wisły zebrano kilkadziesiąt worków odpadów zostawionych przez plażowiczów i wyrzuconych przez wodę na brzeg.

Akcja sprzątania Mierzei Wiślanej zorganizowana przez Fundację Plastics Europe Polska połączyła siły Wód Polskich, Gminy Stegna, Sołectwa Mikoszewo, uczniów Szkoły Podstawowej im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie, Błękitnego Patrolu WWF, druhów z OSP Mikoszewo oraz Urzędu Morskiego z Gdyni. Sprzątanie było okazją do zapoznania się z działaniami Wód Polskich w regionie wodnym Dolnej Wisły. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się inwestycje realizowane w najbliższym sąsiedztwie Mikoszewa: przebudowa Węzła Wodnego Przegalina i badania batymetryczne ujścia Wisły. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali pamiątkowe upominki.

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy

W pasie wybrzeża między dolnym odcinkiem Wisły a Zalewem Wiślanym znajdują się cenne przyrodniczo tereny, objęte ochroną prawną, w celu zachowania bogactwa przyrodniczego, cennych ekosystemów i krajobrazów. Wśród nich można wyróżnić rezerwaty przyrody: Mewia Łacha i Kąty Rybackie, obszary siedliskowe Natura 2000: Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044, Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007, obszary ptasie Natura 2000: Ujście Wisły PLB220004 Zalew Wiślany PLB280010 oraz Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana. Odpady zalegające na wybrzeżu Bałtyku stanowią nie tylko zagrożenie dla stanu wód śródlądowych i morskich, ale także bezpośrednio zagrażają okolicznej faunie, florze, a nawet ludziom, dlatego działania na rzecz ograniczenia obecności odpadów w środowisku to długofalowe wyzwanie. Organizacja akcji sprzątania terenów nadmorskich promuje dobre praktyki i właściwe postawy społeczne, uwrażliwiając jednocześnie na problem degradacji wód Bałtyku.

Fot. Ewa Wolińska

Powstrzymanie degradacji Morza Bałtyckiego i jego aktywna ochrona zależy przede wszystkim od tego, co dzieje się na lądzie. Aż 99,7 % naszego kraju leży w zlewisku Bałtyku wpływają do niego dwie największe rzeki w całym basenie: Wisła i Odra. Dodatkowo jesteśmy jednym z najbardziej zaludnionych państw na tym obszarze. Ograniczenie problemu zakwitu sinic i zanieczyszczenia wód będzie możliwe, jeśli zmniejszymy ilość odpadów dopływających do Bałtyku rzekami. Aż 48% z nich pochodzi z gospodarstw domowych.

Celem programu ochrony wód morskich i jego aktualizacji jest zapewnienie dobrego stanu środowiska morskiego. Sprzątanie brzegów rzek i plaż, wypracowanie strategii redukcji przedostawania się odpadów z kanalizacji do wód czy doposażenie gmin w sprzęt do oczyszczania plaż to wybrane działania w aktualizowanym dokumencie. Pełna lista tych działań dostępna jest w projekcie dokumentu na stronie: https://chronmorze.eu/projekt-apowm

Program ochrony wód morskich, którego aktualizację opracowują Wody Polskie, ma na celu zapewnienie dobrego stanu środowiska morskiego. Zerwane przez sztormy i porzucone sieci rybackie to śmiertelne pułapki dla mieszkańców Bałtyku, dlatego znakowanie sieci rybackich i wyławianie ich w ramach akcji sprzątania to działania, które pozwolą ograniczyć ilość sieci widmo w wodach naszego morza, pomagając tym samym chronić gatunki i ekosystemy morskie Bałtyku.

Fot. Ewa Wolińska. Więcej informacji: https://gdansk.wody.gov.pl/aktualnosci/1112-pracownicy-wod-polskich-zadbali-o-czystosc-mierzei-wislanej

Kategorie
Bez kategorii

Zapraszamy do wspólnego sprzątania rzeki Słupi 19 września w Ustce podczas III EkoSpływu. Chroń morze razem z nami!

Zapraszamy do wspólnego sprzątania rzeki Słupi 19 września w Ustce podczas III EkoSpływu. Chroń morze razem z nami!

W niedzielę, 19 września, odbędzie się sprzątanie ujściowego odcinka rzeki Słupi, w ramach III edycji Eko Spływu Rzeką Słupią. Pracownicy Wód Polskich włączą się aktywnie w wydarzenie oraz będą edukować uczestników akcji o znaczeniu ochrony Bałtyku i wód śródlądowych w ramach projektu Chroń morze!

Rzeka Słupia wypływa z torfowisk nieopodal Sierakowskiej Huty, na Pojezierzu Kaszubskim. Na całej swej długości, 138 km, płynie przez mozaikę krajobrazów, by skończyć swój bieg w porcie morskim w Ustce, gdzie uchodzi do Bałtyku.

W ramach III Eko Spływu Rzeką Słupią organizatorzy planują oczyszczenie 8-kilometrowego odcinka rzeki, działając aktywnie na lądzie – trasa piesza i z wody – trasa kajakowa oraz nurkując w rzece. Każdy uczestnik, który pokona wyznaczony przez organizatora odcinek otrzyma medal oraz weźmie udział w losowaniu nagród. W ubiegłym roku ponad 420 osób zebrało kilkaset kilogramów śmieci, co pokazuje, jak szeroki jest problem zanieczyszczenia naszych wód, w tym Bałtyku. Sprzątanie Słupi zakończy się piknikiem dla uczestników i mieszkańców Ustki. Wszystkie najważniejsze informacje o spływie znajdą państwo na STRONIE ORGANIZATORA. Zapraszamy do REJESTRACJI i widzimy się na miejscu!

Posprzątaj Słupię razem z nami i odbierz upominki Wód Polskich!

W ramach projektu Chroń morze! planujemy nie tylko wziąć aktywny udział w sprzątaniu rzeki Słupi, ale również edukować o Bałtyku i trosce o stan naszych wód. Zachęcamy do udziału w akcji sprzątania i wypatrywania stoiska Wód Polskich z upominkami przygotowanymi w ramach projektu Chroń morze. Dla najmłodszych zadbamy o miejsca do rysowania z kolorowankami przedstawiającymi zwierzęta Bałtyku, dla starszych dzieci i dorosłych – upominki do wygrania w kole fortuny oraz materiały informacyjno-edukacyjne o projekcie Chroń morze!

Razem chrońmy nasze morze

W ramach aktualizacji programu ochrony wód morskich – aPOWM zaplanowano blisko 60 działań służących poprawie stanu wód Bałtyku, od czyszczenia plaż ze śmieci (program łowienia sieci – widm, sprzątanie brzegów rzek, sprzątanie plaż nad jeziorami, doposażenie gmin w nowoczesny sprzęt do czyszczenia plaż) przez walkę z hałasem podwodnym do systemowych rozwiązań dla powstrzymania eutrofizacji akwenu Morza Bałtyckiego. Do 5 października 2021 roku trwają 3-miesięczne konsultacje społeczne projektu aPOWM. Każdy może wziąć udział w konsultacjach projektu i chronić morze razem z nami! Więcej na: www.chronmorze.eu/konsultacje/.

„Chronię morze. Nie śmiecę” – konkurs dla małych przedsiębiorców

Celem konkursu „Chronię morze. Nie śmiecę” jest zwrócenie uwagi na ochronę wód Morza Bałtyckiego przez promocję postaw proekologicznych w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w trakcie działalności gospodarczej. Regulamin i szczegóły dostępne są pod adresem www.chronmorze.eu/konkurs.

Kategorie
Bez kategorii

Konsultacje aktualizacji programu ochrony wód morskich na półmetku

31 sierpnia w Gdyni odbyła się druga konferencja w ramach aktualizacji programu ochrony wód morskich (aPOWM). Zapobieganie degradacji środowiska morskiego, ograniczenie zanieczyszczeń i odtwarzanie ekosystemów to część działań na rzecz Bałtyku, wskazanych w konsultowanym dokumencie.

To kluczowy dokument w zakresie ochrony wód Morza Bałtyckiego. Zaplanowane w nim działania mają nas przybliżyć do osiągnięcia ich dobrego stanu – powiedziała Małgorzata Bogucka-Szymalska, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury.

Projekt aPOWM zakłada blisko 60 działań służących poprawie stanu wód Bałtyku, od działań miękkich – czyszczenia plaż ze śmieci (program łowienia sieci – widm, sprzątanie brzegów rzek, sprzątanie plaż nad jeziorami, doposażenie gmin w nowoczesny sprzęt do czyszczenia plaż, przez walkę z hałasem podwodnym do systemowych rozwiązań dla powstrzymania eutrofizacji akwenu.

Bałtyk to morze specyficzne, niezwykle wrażliwe na efekty działalności człowieka. Musimy pamiętać, że aż 99,7 % Polski leży w zlewisku Bałtyku i wpływają do niego dwie największe rzeki w całym basenie: Wisła i Odra. Poprawa czystości Bałtyku zależy od tego, co zrobimy na lądzie: w każdym domu, przedsiębiorstwie, instytucji i gospodarstwie rolnym – wskazywał Przemysław Gruszecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym w PGW Wody Polskie.

Coraz większym problemem stają się odpady zalegające w Bałtyku. Wody wpływające do Bałtyku niosą nie tylko biogeny. To, co nimi płynie to w dużej mierze efekt wypłukiwania wszelkiego rodzaju wrzucanych do nich śmieci oraz nielegalnych składowisk odpadów w dolinach rzecznych. Aż 70% masy odpadów stanowi plastik, który wpada do rzeki i przemieszcza się z nurtem, niekiedy osiadając na brzegu lub jej dnie, ale znaczna jego część trafia dociera aż do morza. Tworzywo często rozpada się na drobne kawałki, prowadząc do uwalniania szkodliwego mikroplastiku. Jednym z jego źródeł są plastikowe butelki. Badania pokazują, że pijący codziennie wodę w butelkach plastikowych, mogą spożywać ponad 22 razy więcej (90 tys.) mikrodrobin plastiku rocznie niż osoby pijące tę samą ilość wody z kranu (4 tys.).

Oprócz tworzenia wymaganych przepisami unijnymi i krajowymi dokumentów planistycznych, PGW Wody Polskie kładą duży nacisk na działania edukacyjne, takie jak kampania „Wody to nie śmietnik” czy kierowany do drobnych przedsiębiorców konkurs Chronię morze. Nie śmiecę.

W konferencji wzięli udział specjaliści z Ministerstwa Infrastruktury, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz eksperci. Dzięki transmisji online przedstawiciele organizacji ekologicznych, urzędów, a także osoby prywatne, mogły uczestniczyć w dyskusji poprzez zadawanie pytań na czacie.

Prezentacje z konferencji dostępne są w zakładce DO POBRANIA.

Razem Chrońmy morze!

Kategorie
Bez kategorii

Konkurs „Chronię morze. Nie śmiecę” przedłużony do 4 października!

Zanieczyszczenie wybrzeża i wód Bałtyku staje się coraz większym problemem. Aby dać szansę większej liczbie osób, konkurs dla przedsiębiorców został przedłużony do 4 października 2021 roku! Jeśli prowadzisz małą lub średnią działalność gospodarczą w pasie nadmorskim, masz szansę na wygranie 2000 zł brutto.

Na czym polega konkurs?

Sprzedaż pamiątek nad morzem, prowadzenie punktów gastronomicznych, agroturystyka czy sklepik wielobranżowy to tylko wybrane przykłady działalności prowadzonej przez małych przedsiębiorców nad Bałtykiem. Prowadzisz działalność gospodarczą lub firmę? Nagraj filmik pokazujący, jak ograniczasz produkcję odpadów swojej działalności na co dzień i razem z nami Chroń Morze!

Dla wszystkich biorących udział w konkursie, przewidziane są projektowe gadżety.

Regulamin i szczegóły w zakładce KONKURS.

Kategorie
Bez kategorii

Trwa rejestracja na konferencję 31 sierpnia!

Ministerstwo Infrastruktury oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie serdecznie zapraszają na drugą konferencję dotyczącą ochrony wód morskich. 31 sierpnia w Gdyni przedstawiciele administracji rządowej oraz eksperci omawiać będą wyniki dotychczasowych prac nad aktualizowanym programem działań i podsumują procedurę SOOŚ. Zapraszamy także Państwa do udziału w dyskusji.

Zapraszamy do udziału w konferencji i debacie online. Rejestracja oraz agenda spotkania dostępna jest na stronie: www.chronmorze.eu/konferencje.

Program ochrony wód morskich stanowi ważny element wdrażanej, zgodnie z Ramową Dyrektywą ws. Strategii Morskiej i ustawą Prawo wodne, strategii morskiej. Podczas konferencji przedstawione zostaną kluczowe wyniki prac analitycznych i projektowych oraz propozycje działań naprawczych, służących poprawie stanu wód Bałtyku i jego ochronie.Od dnia 9 do 30 sierpnia prowadzone są konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko projektu aPOWM. Na konferencji przedstawione zostaną także wyniki dotychczas przeprowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aPOWM.

Zapraszamy do udziału w konferencji. Chroń morze razem z nami!

Kategorie
Bez kategorii

Ruszyły konsultacje społeczne prognozy projektu programu ochrony wód morskich

9 lipca rozpoczęły się 21-dniowe konsultacje społeczne prognozy projektu aktualizacji programu ochrony wód morskich (aPOWM).

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko  stanowi jeden z elementów postępowania prowadzący do przyjęcia dokumentu, którego realizacja może znacząco oddziaływać na środowisko

W czasie trwania konsultacji społecznych  prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji programu ochrony wód morskich każdy może zgłosić uwagi do  projektu dokumentu  m.in. poprzez formularz on-line. Szczegóły dotyczące sposobu składania uwag znajdują się w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE SOOŚ.

Dokument wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – DOKUMENTY.

Działania w ramach projektu aPOWM realizowane są przez jednostki rządowe, samorządowe i różne podmioty, których celem jest poprawa stanu Morza Bałtyckiego. To także działania, w które może zaangażować się każdy z nas. Weź udział w konsultacjach społecznych i Chroń morze razem z nami! Konsultacje potrwają do 30 sierpnia 2021 roku.

Kategorie
Bez kategorii

Za nami pierwszy miesiąc konsultacji społecznych aPOWM

Minął miesiąc od rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu aktualizacji Programu Ochrony Wód Morskich (aPOWM).

W ramach konferencji inaugurującej konsultacje, która odbyła się 9 lipca br. w formule online, pojawiły się pytania i uwagi intersariuszy spotkania. Odpowiedzi przekazywane były w miarę możliwości na bieżąco, na chacie spotkania lub w ramach panelu dyskusyjnego w ostatniej części spotkania. Za wszystkie uwagi i pytania serdecznie dziękujemy.

Dla tych z Państwa, którzy nie mieli bezpośrednio możliwości udziału w spotkania, przypominamy, że prezentacje i odpowiedzi na uwagi z konferencji dostępne są w zakładce DO POBRANIA

Kolejna konferencja ogólnopolska w ramach konsultacji społecznych zaplanowana jest na przełomie sierpnia i września.

Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie i czynnego udziału w konsultacjach społecznych aPOWM. Do zgłaszania uwag pozostały jeszcze 2 miesiące.