Kategorie
Bez kategorii

Czy Bałtyk jest głośnym morzem?

Hałas to nie tylko problem lądowy, generowany przez różne formy transportu i prace budowlane. Hałas podwodny to istotna presja dla wielu organizmów morskich, w tym przede wszystkim dla morświna i ryb.

Ssaki morskie, wiele gatunków ryb, a także niektóre bezkręgowce komunikują się za pomocą dźwięku, aby znaleźć partnerów, potencjalną zdobycz, uniknąć drapieżników i zagrożeń, a także do nawigacji.

Dźwięk jest określany jako „hałas” tylko wtedy, gdy może mieć negatywny wpływ na życie morskie. Może on przemieszczać się pod wodą na duże odległości, ponieważ dźwięk rozchodzi się skuteczniej w wodzie niż w powietrzu. Natężenie dźwięku można łatwo zmierzyć, ale wpływ dźwięku nie jest dobrze poznany u wielu gatunków zwierząt, co sprawia, że zarządzanie podwodny hałasem jest zadaniem złożonym.

Jak hałas podwodny zanieczyszcza morze?

W wodach morskich występuje zarówno hałas naturalny jak i antropogeniczny. Pierwszy z nich jest krótkotrwały i generowany przez wiatr i ruch falowy, natomiast drugi ma charakter ciągły lub impulsowy.

Źródłami hałasu impulsowego w polskich obszarach morskich są podwodne eksplozje, badania sejsmiczne, praca sonarów i w przyszłości będą także działania polegające na wbijaniu pali podczas konstrukcji morskich farm wiatrowych.

Źródłami hałasu ciągłego jest natomiast transport morski, turystyka morska oraz połowy ryb, a w przyszłości będzie również praca morskich elektrowni wiatrowych.

Antropogeniczny hałas podwodny może powodować u zwierząt uszkodzenie powłok ciała, a nawet śmierć, doprowadzić do zmian w zachowaniu, lub maskować inne dźwięki, które mogą być istotne dla morskich organizmów. Czynniki te mogą prowadzić do negatywnych zmian na poziomie zarówno danego osobnika, jak i całych populacji. Przykładem może być tu morświn, który posiada zaawansowany ewolucyjnie system echolokacji. W wyniku silnego natężenia obcych dźwięków dochodzi u niego do uszkodzenia aparatu słuchowego i uniemożliwia mu prawidłową nawigację (w tym identyfikację przeszkód) oraz zdobywanie pokarmu.

 Ze względu na tę silną reakcję behawioralną morświna i niektórych gatunków ryb, ochrona środowiska wód morskich przed tą presją jest bardzo ważna. Element ten, mimo że wciąż słabo określony w zakresie wartości progowych stanowiących o dobrym i złym stanie środowiska morskiego, jest cały czas przedmiotem intensywnych prac na poziomie europejskim i krajowym. Podobnie też wygląda kwestia badań monitoringowych.

Jak bada się hałas podwodny?

Obecnie dostępne są nieliczne dane pomiarowe hałasu w polskich obszarach morskich, tylko dla stosunkowo krótkich okresów. W ramach dotychczasowych analiz wykorzystywano pomiary ciągłe wykonane w ramach międzynarodowego projektu BIAS w całym Bałtyku, obejmują one jednak tylko jeden rok (2014). W ramach tych badań największy poziom podwodnego hałasu zanotowano w Zatoce Pomorskiej – szlak żeglugowy do Świnoujścia i Szczecina. W Polsce od 2015 roku prowadzony jest przez GIOŚ pilotażowy monitoring hałasu podwodnego (ciągłego) w wyznaczonych lokalizacjach, zgodnie z programem monitoringu wód morskich. Sukcesywnie zbierane są także informacje dotyczące hałasu impulsowego, obecnie jedynie w oparciu o dane z zarejestrowanych eksplozji (źródło danych: MON). Wciąż jednak poziom niepewności i braku wiedzy jest duży.

Zgodnie z ramową dyrektywą ds. strategii morskiej – Hałas podwodny i inne źródła energii stanowi Cechę 11 w ramach zestawu cech stanu i presji analizowanych szczegółowo w programie działań wód morskich (POWM). W ramach aPOWM odpowiadamy na te problemy, proponując działania mające na celu przede wszystkim uzupełnienie luki w wiedzy o tej presji, ale także konkretne działania, których celem jest realna redukcja tej presji. Do proponowanych działań należą:   

 • Wdrożenie rejestru źródeł hałasu impulsowego.
 • Opracowanie i wdrożenie wytycznych unieszkodliwiania ładunków wybuchowych.
 • Opracowanie sezonowych map hałasu.
 • Opracowanie i wdrożenie wytycznych unieszkodliwiania ładunków wybuchowych.
 • Ograniczenie hałasu podwodnego w obszarach NATURA 2000, gdzie ssaki morskie są obiektem ochrony.
 • Ograniczenie niepokojenia fok przez ludzi w miejscu ich rozrodu.
 • Ograniczenie antropogenicznej działalności na morzu w Zatoce Pomorskiej powodującej powstanie wysokiego poziomu hałasu impulsowego, do miesięcy nieistotnych dla morświnów.

Kategorie
Bez kategorii

Jak startupy mogą pomóc Bałtykowi?

Mówiąc Bałtyk widzimy mało zasolone, stosunkowo płytkie i praktycznie śródlądowe morze w sercu Europy, na którego stan wpływają mieszkańcy krajów wchodzących w skład jego zlewiska, a także specyfika hydrograficzna czy zmiany klimatyczne. Startupy, które mogłyby pomóc w poprawie stanu Morza Bałtyckiego, to takie, które dałyby rozwiązanie problemów międzysektorowych, umożliwiając efektywne działanie na rzecz poprawy stanu Bałtyku i wdrażanie rozwiązań również na szczeblu międzynarodowym.

Kluczowym problemem, z którym państwa nadbałtyckie, w tym Polska, muszą się zmierzyć jest ograniczenie presji rolniczej, która w dużej mierze odpowiada za nawracające wykwity sinic i przeżyźnienie wód naszego morza, prowadząc do pogarszania jego stanu, a w konsekwencji do zamierania życia w Bałtyku.

Rolę młodych, innowacyjnych spółek w ratowaniu Bałtyku dostrzegają również Wody Polskie, o czym pisze portal MamStartUp w artykule Jakie rozwiązania mogą pomóc Bałtykowi? W odpowiedzi na pytanie redaktor portalu o to, w jaki sposób startupy mogłyby pomóc odpowiada Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym, Joanna Sasal: – Startupy promujące innowacyjne rozwiązania w agrokulturze, pomagające ograniczyć ładunek biogenów trafiających do naszych wód lub rozwiązania technologiczne poprawiające jakość wód samego morza niewątpliwie pomogłyby Bałtykowi. Podobnie te, których zadaniem byłoby opracowanie rozwiązań służących efektywnemu wychwytywaniu zanieczyszczeń – np. odpadów stałych, z Bałtyku, w tym nieoznakowanych sieci widmo, które dryfują w toni wodnej, bądź zalegają zakotwiczone na dnie, stanowiąc zagrożenie dla całych ekosystemów morskich. Gospodarowanie wodami to sieć naczyń połączonych, dlatego działania związane ze wsparciem sektora rybackiego, rolniczego i gospodarki wodno-ściekowej w startupach pozwoliłyby nie tylko na poprawę stanu wód Bałtyku, ale również wód śródlądowych, co pokazuje, jak wiele korzyści mogą przynieść działania młodych przedsiębiorców realizowane właśnie w tych obszarach.

Startupy promujące innowacyjne rozwiązania w agrokulturze, pomagające ograniczyć ładunek biogenów trafiających do naszych wód lub rozwiązania technologiczne poprawiające jakość wód samego morza niewątpliwie pomogłyby Bałtykowi. Podobnie te, których zadaniem byłoby opracowanie rozwiązań służących efektywnemu wychwytywaniu zanieczyszczeń – np. odpadów stałych, z Bałtyku, w tym nieoznakowanych sieci widmo, które dryfują w toni wodnej, bądź zalegają zakotwiczone na dnie, stanowiąc zagrożenie dla całych ekosystemów morskich. Gospodarowanie wodami to sieć naczyń połączonych, dlatego działania związane ze wsparciem sektora rybackiego, rolniczego i gospodarki wodno-ściekowej w startupach pozwoliłyby nie tylko na poprawę stanu wód Bałtyku, ale również wód śródlądowych, co pokazuje, jak wiele korzyści mogą przynieść projekty realizowane właśnie w tych obszarach.

PGW Wody Polskie przygotowało projekt programu ochrony wód morskich, w którym znajdują się działania dotyczące takich dziedzin jak rolnictwo, rybołówstwo czy gospodarka ściekowa. Nadrzędnym celem jest zaplanowanie jak najskuteczniejszych działań, w celu zminimalizowania presji jaką wywieramy na Morze Bałtyckie. Z jednej strony mamy aspekt ekologiczny, a z drugiej kolejne ograniczenia, które musimy wprowadzać np. dla rolników czy rybaków. Największą trudność stanowi fakt, że są to sektory, na które już są nałożone duże wymagania, jednak nadal np. tak jak w przypadku eutrofizacji – zbyt duży ładunek zanieczyszczeń pochodzi z rolnictwa oraz w drugiej kolejności z oczyszczalni ścieków. Stąd konieczność wprowadzenia działań ograniczających ładunki azotu i fosforu na rzecz ochrony Bałtyku. Wsparcie i działanie środowisk naukowych, środowisk akademickich, think-tanków i startup-ów to eksperckie wyjście naprzeciw wyzwaniom, jakim jest dobry stan wód naszego kraju.

Kategorie
Bez kategorii

Chroń morze! Uzgodnienia międzyresortowe to kolejny krok do przyjęcia aktualizacji programu ochrony wód morskich

Zakończenie trzymiesięcznego procesu konsultacji społecznych to pierwszy etap na drodze do przyjęcia aktualizacji programu ochrony wód morskich w formie rozporządzenia Rady Ministrów. Z uwagi na charakter dokumentu, jest on konsultowany międzyresortowo, również w odniesieniu do odpowiedzi na uwagi, które spłynęły podczas konsultacji społecznych aPOWM. Współpraca na rzecz ochrony wód morskich to proces od ustaleń planistycznych, po realizację konkretnych działań na rzecz Bałtyku po przyjęciu aPOWM.

5 października zakończyły się konsultacje społeczne projektu aktualizacji programu ochrony wód morskich. Aktualnie trwają prace nad zatwierdzeniem tabeli rozbieżności. Przygotowane przez ekspertów propozycje odpowiedzi na uwagi zostaną uzgodnione przez Ministerstwo Infrastruktury z właściwymi organami, w tym m.in. ministrem właściwym ds. rolnictwa, ministrem właściwym ds. środowiska. Po uwzględnieniu uwag z konsultacji społecznych i wyników SOOŚ przygotowany projekt aPOWM zostanie przedłożony do uzgodnienia z Radą Ministrów. W ciągu trzech miesięcy od uzgodnienia z Radą Ministrów, minister właściwy ds. gospodarki wodnej przedłoży projekt aPOWM do Komisji Europejskiej.

Konsultacje społeczne aPOWM – jak informowaliśmy społeczeństwo?

W ramach trwających od 5 lipca do 5 października 2021 roku konsultacji społecznych projektu aPOWM zorganizowane zostały trzy ogólnopolskie konferencje. Z uwagi na panujące w kraju obostrzenia, odbyły się w formule hybrydowej. Podczas konferencji eksperci przybliżyli założenia projektu, analizowali istniejące presje oraz przedstawili proponowane w projekcie programu działania. Konferencje odbyły się w nadmorskich miastach – Gdańsku, Gdyni i Szczecinie, a ich formuła on-line pozwoliła każdej zainteresowanej osobie na wygodne łączenie się z każdego miejsca. Uczestniczyło w nich łącznie prawie 300 osób. Transmisje z konferencji dostępne są TUTAJ.

Głównym zadaniem konsultacji społecznych projektu, było nawiązanie dialogu społecznego z interesariuszami aktualizacji programu ochrony wód morskich (aPOWM) oraz sprawdzenie czy zidentyfikowane przez ekspertów problemy, cele i rekomendowane działania ujęte w opracowanym projekcie aPOWM są akceptowalne przez przedstawicieli różnych grup społecznych. Proponowane działania skupiają się na dążeniu do poprawy stanu i osiągnięcia celów środowiskowych dla 11 cech stanu i presji Morza Bałtyckiego. Pośrednio przyniosą pozytywne efekty dla wszystkich mieszkańców i turystów odwiedzających obszary nadmorskie oraz pozytywnie wpłyną na stan wód śródlądowych w całej Polsce, co pokazuje, że będzie to korzyść dla całego społeczeństwa!

Wspierającym działaniem była promocja projektu Chroń morze oraz działań na rzecz ochrony Bałtyku podczas 8. Kongresu Morskiego w Szczecinie oraz podczas wydarzeń plenerowych – sprzątania Mierzei Wiślanej oraz III EkoSpływu rzeką Słupią, w których czynny udział wzięli pracownicy Wód Polskich. Problem odpadów trafiających nad polskie wybrzeże i do Bałtyku pokazany został w projekcie w ramach konkursu skierowanego do małych przedsiębiorców, którego zadaniem było uwypuklenie tego, jak ważne są odpowiedzialne postawy nas wszystkich, w trosce o środowisko, także morskie.

Uwagi zgłaszane w ramach konsultacji społecznych to dobry znak!

Zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) uwagi mogły być składane w różnych formach: drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną, poprzez dedykowany formularz on-line, a także ustnie do protokołu w Ministerstwie Infrastruktury.

Łącznie spłynęło ponad 200 uwag. Dotyczyły one nie tylko samego dokumentu i jego załączników, ale przedstawiały także propozycje nowych działań. W konsultacje społeczne zaangażowały się organizacje pozarządowe, administracja rządowa i samorządowa, a także osoby prywatne. Urzędy Morskie w Szczecinie i Gdyni, Fundacja WWF Polska – to tylko niektóre z organizacji, które zaangażowały się w proces składania uwag.

Dziękujemy za tak liczny odzew! Dzięki zaangażowaniu tak wielu jednostek i wspólne działania, możemy pozytywnie wpłynąć na stan wód morskich Bałtyku. Po zakończeniu prac nad zatwierdzeniem tabeli rozbieżności, przygotowane przez ekspertów propozycje odpowiedzi na uwagi zostaną uzgodnione przez Ministerstwo Infrastruktury z właściwymi organami. Finalny kształt projektu aPOWM, uwzględniający odniesienie się do uwag z konsultacji społecznych i wyników SOOŚ, zostanie przedłożony do uzgodnienia z Radą Ministrów. Finalnie minister właściwy ds. gospodarki wodnej przedłoży projekt aPOWM do Komisji Europejskiej.

Morze Bałtyckie to akwen niemal śródlądowy, na którego wody wpływa działalność mieszkańców nadbałtyckich państw. Aktualizacja programu ochrony wód morskich to program krajowy, stanowiący element polityki unijnej, implementującej zapisy Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej. Dlatego pamiętajmy, że troska o Bałtyk to nasza wspólna sprawa.

 

Kategorie
Bez kategorii

Chroń Morze w Sygnałach Dnia Polskiego Radia

W audycji Radia Polskiego – Sygnały Dnia, o programie Chroń Morze, mówili Przemysław Gruszecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym w Wodach Polskich oraz Joanna Sasal, zastępca dyrektora. Serdecznie zapraszamy do słuchania!

Źródło: Sygnały Dnia, Polskie Radio, 3 listopada 2021 r.Morze Bałtyckie to jedno z najpłytszych i jednocześnie najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. Kluczowymi zagrożeniami dla jego ekosystemu jest postępująca eutrofizacja (przeżyźnienie środowiska morskiego), intensywne połowy oraz zanieczyszczanie środowiska morskiego. W 1997 roku Komisja Helsińska ustanowiła dzień 22 marca Światowym Dniem Ochrony Bałtyku, aby zwrócić uwagę na konieczność podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jego stanu.

Blisko 80 proc. zanieczyszczeń trafia do morza z lądu. Ich źródłem jesteśmy my sami. Prawie połowa odpadów, które znajdują się w Bałtyku, pochodzi z gospodarstw domowych. – To jednak nie wszystko – podkreśliła Joanna Sasal, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym w Wodach Polskich.

W celu polepszenia stanu naszego morza powstał kompleksowy program ochrony Bałtyku. Zakłada on 60 działań. – Dotyczą one, między innymi, wzmocnienia ochrony pewnych gatunków, działań dotyczących odbierania nieczystości ze statków, działań, które mają ograniczyć zjawisko sieci widm w morzu. Mówimy o całym pakiecie działań, które, mamy nadzieję, zbliżą nas do osiągnięcia celów środowiskowych, bo o ich osiągnięciu w ciągu sześciu lat, niestety, pomarzyć nie możemy – przyznał Przemysław Gruszecki.

Źródło: Sygnały Dnia, Polskie Radio, 10 listopada 2021 r.

Morze Bałtyckie jest płytkie i znacznie mniejsze, niż może nam się wydawać. Do tego jest intensywnie „zaopatrywane” przez wody słodkie, bogate w biogeny, pochodzące z działalności człowieka, w tym rolnictwa. To powoduje zakwity glonów. – Nasze morze w wakacje robi się zielone, są zakazy kąpieli – wskazała Joanna Sasal, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym w Wodach Polskich. 

W wyniku zakwitu glonów ograniczona jest transmisja promieni słonecznych do głębszych warstw, co powoduje ubytek innych gatunków traw morskich. Gnijące glony wyczerpują tlen z warstw dennych. Powstają części Bałtyku, które w głębszych warstwach pozbawione są tlenu – tzw. martwe strefy.

Niekorzystny wpływ na środowisko wodne ma także hałas wywoływany przez urządzenia mechaniczne. – W tej sprawie proponujemy dwa działania – stworzenie rejestru hałasu i stworzenie sezonowych map hałasu podwodnego. To pierwszy krok – powiedział Przemysław Gruszecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym w Wodach Polskich. 

Kategorie
Bez kategorii

Konferencja w Szczecinie na finał konsultacji programu ochrony Bałtyku

  Ogólnopolska konferencja pod hasłem „Chroń morze” zorganizowana 5 października w Szczecinie kończy 3-miesięczne konsultacje społeczne aktualizacji Programu ochrony wód morskich (aPOWM). Projekt dokumentu, który zakłada blisko 60 działań na rzecz ochrony Bałtyku, uzupełniony o zgłoszone wnioski i uwagi, finalnie zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Konsultacje społeczne aktualizacji POWM trwające od 5 lipca 2021 roku stanowią najważniejszą część kampanii pod nazwą „Chroń morze”. To już ostatni moment, kiedy można zgłaszać uwagi i wnioski do projektu dokumentu. Może to zrobić każdy, najłatwiej poprzez specjalnie przygotowany formularz na stronie: www.chronmorze.eu

– Na pełne podsumowanie konsultacji społecznych projektu dokumentu aPOWM jest za wcześnie, ale już z satysfakcją odnotowujemy zwiększone zainteresowanie naszego społeczeństwa ochroną Morza Bałtyckiego. Mamy coraz większą świadomość, że powstrzymanie jego dalszej degradacji nie tylko poprawi stan naszego morza, ale pozwoli nam, przy dużych nakładach pieniężnych, wywiązać się z działań, do których jesteśmy zobowiązani przepisami międzynarodowymi. Stan Bałtyku jest papierkiem lakmusowym działalności społeczeństwa w całym kraju, dlatego przyszłość Bałtyku zależy od tego, co dobrego zrobimy nie tylko w pasie wybrzeży – powiedział Paweł Rusiecki, Zastępca Prezesa ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

Zaangażowanie tysięcy osób

Długofalowy cel programu ochrony wód morskich to czysty, obfity w bioróżnorodność Bałtyk. Będziemy mogli to osiągnąć przez wdrożenie zaplanowanych w programie działań, przypisanych  różnym instytucjom. Za zasadniczą ich część oraz koordynację całości odpowiadają Ministerstwo Infrastruktury i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wszelkie badania potwierdzają, że na stan naszego morza w decydującym stopniu wpływa aktywność gospodarcza i komunalna na lądzie. Aż 48% odpadów zalegających w Bałtyku pochodzi z gospodarstw domowych. Działania podejmowane przez dziesiątki organizacji i instytucji w różnych częściach kraju dla oczyszczania ekosystemów wodnych i od wód zależnych, prowadzą bezpośrednio do ograniczenia zaśmiecenia naszego morza. Usunięte w porę zanieczyszczenia biologiczne nie będą potęgowały postępującej eutrofizacji (przeżyźnienia wód morskich), a każda zebrana ilość odpadów zmniejszy zanieczyszczenie nanocząsteczkami plastiku i innymi szkodliwymi czy trującymi substancjami. Tylko podczas wrześniowej akcji sprzątania rzeki Słupi Zebrano ponad tonę śmieci. Rocznie, w skali kraju w podobnych akcjach biorą udział dziesiątki tysięcy osób, w tym pracownicy Wód Polskich.

Zatoka Pomorska i Zalew Szczeciński zagrożone podobnie jak cały Bałtyk

Główne sektory gospodarki i aktywności ludzkiej bezpośrednio zależne od morza to transport morski, rybołówstwo oraz turystyka i wypoczynek. Zalew Szczeciński i Zatoka Pomorska to akweny bardzo ważne dla polskiej gospodarki morskiej. Przez Zatokę Pomorską przebiegają tory nawigacyjne, prowadzące do dużego zespołu portowego Szczecin-Świnoujście, a także do mniejszych portów Pobrzeża Szczecińskiego i Pobrzeża Słowińskiego. – U brzegów Zatoki znajdują się liczne, atrakcyjne uzdrowiska i miejscowości wypoczynkowe, dla których istotnym czynnikiem rozwoju jest czystość wód. Stanowi ona także kluczowy parametr dla Zalewu Szczecińskiego – obszaru o wciąż wysokiej wydajności rybackiej – podkreślił Prezes Rusiecki. Również warunki hydrograficzne Morza Bałtyckiego negatywnie wpływają na jego zdolność do samooczyszczania, przekładając się na małe zasolenie akwenu i utrudnioną wymianę wód z Morzem Północnym (potrzeba na to minimum 25 lat). Skutki tego widać wyraźnie w obszarze przymorza administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie. – Szczególnie mocno narażony na degradację jest Zalew Szczeciński. Akwen ten jest stale zasilany słodkimi, bogatymi w biogeny i inne zanieczyszczenia wodami Odry, jednej z większych rzek w całym basenie. Jednocześnie odpływ i dopływ odbywa się tylko trzema cieśninami, analogicznie jak przy wymianie wód Bałtyku i Morza Północnego przez mało przepustowe Cieśniny Duńskie, co zauważalnie wpływa na stan jego wód – wyjaśnił Przemysław Gruszecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym w PGW WP.

Ratunek dla Zalewu i Zatoki

Wśród 59 działań zaplanowanych w projekcie aPOWM, 8 bezpośrednio odnosi się do Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej. Uwagę zwracają przede wszystkim działania dla ratowania bioróżnorodności w tych akwenach: ograniczenie hałasu podwodnego w obszarach NATURA 2000, gdzie ssaki morskie, w tym morświn, są obiektem ochrony, ograniczenie działalności na morzu w Zatoce Pomorskiej powodującej powstanie wysokiego poziomu hałasu; ograniczenie przypadkowych przyłowów morświnów oraz redukcja populacji kraba wełnistorękiego. Dochodzi do tego zharmonizowanie działań portów m.in. w zakresie stworzenia kompleksowego systemu zapobiegania powstawaniu zagubionych tzw. sieci widm oraz analiza możliwości wdrożenia wytycznych Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) dotyczących praktyki kontroli i postępowania z organizmami poroślowymi na statkach.

W projekcie aPOWM zaplanowano też wprowadzenie zakazu zrzutu nieoczyszczonych ścieków sanitarnych ze statków pasażerskich oraz budowę infrastruktury do ich odbioru w Szczecinie i Świnoujściu oraz ustanowienie stref wolnych od trwałych ingerencji w planach zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i planach ochrony obszarów Natura 2000. Lista wszystkich działań z ich uzasadnieniem jest dostępna w projekcie dokumentu zamieszczonym na stronie: www.chronmorze.eu.

Briefing dla dziennikarzy otworzyła Małgorzata Bogucka-Szymalska, zastępca Dyrektora departamentu gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury

11 cech dobrego stanu środowiska Bałtyku

W aPOWM zaplanowano szeroki zakres działań, od czyszczenia plaż ze śmieci i walki z hałasem podwodnym do systemowych rozwiązań dla powstrzymania eutrofizacji akwenu. To konieczność, bowiem o dobrym stanie środowiska morskiego, w tym wód Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej, decyduje jednocześnie aż 11 cech. Są to:

 1. bioróżnorodność, 
 2. gatunki obce, 
 3. komercyjnie eksploatowane gatunki ryb i skorupiaków,
 4. łańcuch troficzny,
 5. eutrofizacja,
 6. integralność dna morskiego,
 7. warunki hydrograficzne,
 8. substancje zanieczyszczające i efekty ich oddziaływania,
 9. substancje zanieczyszczające w rybach i owocach morza przeznaczonych do spożycia,
 10. odpady w środowisku morskim,
 11. hałas podwodny.

W aktualizacji aPOWM zaplanowano działania uwzględniające wpływ na każdą z tych cech. – Kluczowe znaczenie dla powstrzymania degradacji wód Morza Bałtyckiego ma powstrzymanie eutrofizacji, tj. przeżyźnienia wód poprzez rosnącą obecność biogenów. Realizacja planowanych działań w tym zakresie może skutkować redukcją ładunków azotu o ponad 60 tys. ton i fosforu o ponad 5 tys. ton rocznie. Trzeba jednak mieć na uwadze, że to ogromnie kosztowny, skomplikowany i długotrwały proces wykraczający poza ramy czasowe obecnie aktualizowanego Programu – podkreślił Przemysław Gruszecki.

Kierunki działań zmierzających do osiągnięcia dobrego stanu wód morskich są wskazane w międzynarodowych i krajowych dokumentach. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (RDSM) nakłada na państwa członkowskie obowiązek podejmowania niezbędnych działań na rzecz osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego, a jej założenia wdrożono do krajowego prawa głównie przez zapisy ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624). 

Aktualizacja Programu ochrony wód morskich jest komplementarna wobec innych projektów dokumentów planistycznych, które wdrażają postanowienia Ramowej Dyrektywy Wodnej, w tym aktualizacji planów gospodarowania wodami dla poszczególnych dorzeczy, planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz Planu przeciwdziałania skutkom suszy. Konferencja w Szczecinie zamyka proces trwających od 5 lipca 2021 roku konsultacji społecznych projektu aPOWM. Zgodnie z harmonogramem, projekt z uwzględnionymi uwagami zostanie do 31 marca 2022 r. przekazany w formie raportu Komisji Europejskiej. Finalnie aktualizacja programu ochrony wód morskich zostanie przyjęta w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, stając się tym samym obowiązującym aktem prawnym, zobowiązującym do przestrzegania jego założeń oraz wdrażania działań na rzecz ochrony Bałtyku przez określone podmioty.

Paweł Rusiecki, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. zarządzania środowiskiem wodnym
Przemysław Gruszecki, Dyrektor Departamentu zarządzania środowiskiem wodnym
Kategorie
Bez kategorii

Trzecia konferencja Chroń Morze już 5 października w Szczecinie!

Ministerstwo Infrastruktury oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie serdecznie zapraszają na trzecią, ostatnią już konferencję w ramach konsultacji społecznych projektu programu ochrony wód morskich (aPOWM). 5 października, w Szczecinie, spotkają się przedstawiciele administracji rządowej oraz eksperci, omawiając wyniki prac nad dokumentem, którego celem jest utrzymanie i poprawa stanu wód Bałtyku. Wszystkich Państwa zapraszamy do rejestracji i wzięcia udziału w dyskusji.

31 sierpnia zakończyły się konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aPOWM, a 5 października nastąpi oficjalne zakończenie konsultacji społecznych samego projektu programu.

Wszystkie informacje o formie składania wniosków i uwag do projektu znajdują się w zakładce KONSULTACJE. Wciąż liczymy na Wasz głos w sprawie ochrony Bałtyku!

Program ochrony wód morskich stanowi ważny element wdrażanej, zgodnie z Ramową Dyrektywą ws. Strategii Morskiej i ustawą Prawo wodne, strategii morskiej. Podczas konferencji przedstawione zostaną kluczowe wyniki prac analitycznych i projektowych oraz propozycje działań naprawczych, służących poprawie stanu wód Bałtyku i jego ochronie. Konferencja będzie też okazją do podsumowania przeprowadzonej procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu dokumentu aPOWM .

Zapraszamy do udziału w konferencji i debacie online. Rejestracja oraz agenda spotkania dostępna jest na stronie: www.chronmorze.eu/konferencje.

Razem chrońmy morze!

Kategorie
Bez kategorii

Tonę śmieci zebrano podczas III Eko Spływu rzeką Słupią! W akcję włączyli się pracownicy Wód Polskich

Ponad 350 osób, w tym kilkunastu pracowników Wód Polskich, wzięło udział w sprzątaniu ujściowego odcinka rzeki Słupi w ramach III edycji Eko Spływu, zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Alpha Team” ze środków budżetu Miasta Ustka. Pracownicy Wód Polskich pomogli oczyścić 8-kilometrowy odcinek rzeki Słupi z około 1 tony śmieci oraz edukowali uczestników o znaczeniu ochrony Bałtyku i wód śródlądowych w ramach projektu Chroń morze!

Rzeka Słupia odprowadza swoje wody bezpośrednio do Bałtyku. W dodatku jej zlewnia rozdziela terytorialnie regiony wodne administrowane przez RZGW Szczecin i Gdańsk, które zarządzają wodami nadbałtyckich pobrzeży. W akcję sprzątania Słupi zaangażowali się pracownicy Wód Polskich z pięciu jednostek administracyjnych: Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Zarządu Zlewni w Gdańsku, Nadzoru wodnego w Słupsku (RZGW Gdańsk) oraz Zarządu Zlewni w Koszalinie i Nadzoru Wodnego w Sławnie (RZGW Szczecin) pokazując, że troska o stan naszych wód i Bałtyk to nasza wspólna sprawa!

Na lądzie, na wodzie i pod wodą

Sprzątanie rzeki Słupi zorganizowano na 8-kilometrowym odcinku rzeki. Odpady były zbierane z dna i brzegów rzeki. Do wyboru były 3 trasy: piesza, kajakowa i pod wodą. Łącznie ponad 350 osób zebrało około 1 tony śmieci, co pokazuje, jak szeroki jest problem zanieczyszczenia naszych wód, w tym Bałtyku. Pozytywną informacją jest, że w trzecim Eko Spływie zabrano mniej śmieci, niż w jego poprzednich edycjach. Sprzątanie Słupi zakończyło się piknikiem dla uczestników i mieszkańców Ustki. Więcej w materiale wideo TUTAJ.

Musimy pamiętać, że za 48% odpadów trafiających do morza odpowiedzialne są gospodarstwa domowe. Poprawa czystości Bałtyku zależy od tego, co zrobimy na lądzie: w każdym domu, przedsiębiorstwie, instytucji i gospodarstwie rolnym – mówił Przemysław Gruszecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym w Wodach Polskich, na pikniku w Ustce.

Co można znaleźć w wodzie?

Wody wpływające do Bałtyku niosą nie tylko biogeny. To, co nimi płynie to w dużej mierze efekt wypłukiwania wszelkiego rodzaju wrzucanych do nich śmieci oraz nielegalnych składowisk odpadów w dolinach rzecznych. Aż 70% masy odpadów stanowi plastik, który wpada do rzeki i przemieszcza się z nurtem, niekiedy osiadając na brzegu lub jej dnie, ale znaczna jego część trafia do morza. Tworzywo często rozpada się na drobne kawałki, prowadząc do uwalniania szkodliwego mikroplastiku. Jednym z jego źródeł są plastikowe butelki. Badania pokazują, że pijący codziennie wodę w butelkach plastikowych, mogą spożywać ponad 22 razy więcej (90 tys.) mikrodrobin plastiku rocznie niż osoby pijące tę samą ilość wody z kranu (4 tys.).

Pamiętajmy, że blisko 80% zanieczyszczeń trafia do morza z lądu, stąd ważne jest, abyśmy my sami – zarówno mieszkańcy terenów nadmorskich, jak również tych na południu – dbali o to, jak gospodarujemy naszymi odpadami na co dzień. Pamiętajmy, że co śmieć wrzucony do rzeki trafia do Bałtyku. Akcja sprzątania rzeki Słupi w Ustce pokazuje, jak ważne jest budowanie odpowiedzialnych postaw w społeczeństwie i edukacja zarówno dzieci, jak i dorosłych – dodała Joanna Sasal, Wicedyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym w Wodach Polskich, podczas III Eko Spływu w Ustce.

Pamiętajmy, że obecne w kosmetykach mikroplastiki również nie są zatrzymywane w oczyszczalniach ścieków, tylko wraz z oczyszczonymi ściekami są odprowadzane do wód lub gleb i następnie transportowane do morza, stwarzając duże zagrożenie nie tylko dla nas, ale także dla fauny i flory morskiej.

O Bałtyku na stoisku Wód Polskich

Pracownicy Wód Polskich zapewnili dzieciom i dorosłym konkursy, quizy i materiały edukacyjne, przekazując wiedzę o tym co zrobić, aby zarówno jakość wód w naszych rzekach, jeziorach i Bałtyku, z roku na rok poprawiała się . Kolorowanki przedstawiające zwierzęta Bałtyku i miejsca do kolorowania na stoisku pozwoliły w prosty sposób edukować już najmłodsze dzieci. Na starszych dzieci i dorosłych czekały do wygrania upominki w kole fortuny oraz materiały informacyjno-edukacyjne o projekcie Chroń morze! Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem co pokazuje, że promowanie postaw proekologicznych jest ważne i możliwe nie tylko w szkole, czy w pracy, ale też podczas wydarzeń plenerowych, budujących postawy obywatelskie.

Nasza obecność na Eko Spływie nie jest przypadkowa. Wody Polskie biorą czynny udział w wielu akcjach mających na celu usunięcie śmieci z koryta i brzegów rzeki oraz propagowanie poprawnych nawyków dotyczących czystości wód. W tym roku sprzątaliśmy już m.in. Ujście Wisły, prawy brzeg rezerwatu Mewia Łacha oraz skarpy i dno rzeki Pasłęki. Dziękuję wszystkim pracownikom Wód Polskich, którzy każdego roku wyciągają setki ton odpadów z naszych rzek, jezior i zbiorników wodnych – dodała Joanna Sasal.

Razem chrońmy nasze morze

W ramach aktualizowanego programu ochrony wód morskich – aPOWM, zaplanowano blisko 60 działań służących poprawie stanu wód Bałtyku, od czyszczenia plaż ze śmieci, w tym program łowienia sieci – widm, sprzątanie brzegów rzek, sprzątanie plaż nad jeziorami, doposażenie gmin w nowoczesny sprzęt do czyszczenia plaż, przez walkę z hałasem podwodnym do systemowych rozwiązań dla powstrzymania eutrofizacji akwenu Morza Bałtyckiego. Do 5 października 2021 roku trwają 3-miesięczne konsultacje społeczne projektu. Każdy może wziąć udział w konsultacjach projektu i chronić morze razem z nami. Więcej na: www.chronmorze.eu/konsultacje/.

Kategorie
Bez kategorii

Chroń Morze na 8. Międzynarodowym Kongresie Morskim

8. Międzynarodowy Kongres Morski był miejscem eksperckiej debaty poświęconej transportowi wodnemu, innowacyjnym technologiom, ekologii i ochronie ekosystemów morskich. W dyskusji panelowej zaprezentowano efekty synergii działań na rzecz ochrony wód Morza Bałtyckiego dzięki współpracy instytucji rządowych przy projekcie aktualizacji programu ochrony wód morskich.

Panel Synergia działań na rzecz ochrony wód Morza Bałtyckiego na przykładzie współpracy instytucji rządowych otworzył blok dyskusji i prezentacji poświęconych ekologii. Prelegentami panelu byli:  Małgorzata Bogucka-Szymalska – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury, Joanna Sasal, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym, PGW WP oraz Marek Duklanowski, Dyrektor RZGW w Szczecinie.

Program ochrony wód morskich jest dokumentem międzysektorowym, który musi pogodzić interesy z wielu dziedzin. W tym celu, aby zapewnić spójność z innymi opracowaniami, a także wykorzystać wiedzę ekspercką, Prezes PGWWP powołał zespół monitorujący ds. opracowania aktualizacji programu. Oprócz przedstawicieli z ministerstw wskazanych w ustawie Prawo wodne, są tam również eksperci m.in z GDOŚ, GIOŚ czy MIR-PIB. Działania w programie dot. takich dziedzin jak rolnictwo, rybołówstwo czy  gospodarka ściekowa. Nadrzędnym celem programu jest zaplanowanie jak najskuteczniejszych działań, w celu zminimalizowania presji jaką wywieramy na Morze Bałtyckie. Z jednej strony mamy aspekt ekologiczny, a z drugiej kolejne ograniczenia, które musimy wprowadzać np. dla rolników czy rybaków. Największą trudność stanowi fakt, że są to sektory, na które już są nałożone duże wymagania, jednak nadal np. tak jak w przypadku eutrofizacji – zbyt duży ładunek zanieczyszczeń pochodzi z rolnictwa oraz w drugiej kolejności z oczyszczalni ścieków. Stąd konieczność wprowadzenia działań ograniczających ładunki azotu i fosforu.

Panel Synergia działań na rzecz ochrony wód Morza Bałtyckiego na przykładzie współpracy instytucji rządowych. Od lewej: Dyrektor Bogucka-Szymalska, MI, Dyrektor Marek Duklanowski, PGW WP-RZGW Szczecin, Wicedyrektor Joanna Sasal PGW WP – KZGW.

Dyrektor Bogucka-Szymalska otworzyła panel, przedstawiając założenia wdrażania Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej, implementowanej przez ustawę Prawo wodne, oraz aktualizację programu ochrony wód morskich, opracowywaną przez PGW Wody Polskie. Przedstawiła także,  jak  wdrażanie różnych dyrektyw unijnych ma wpływ na stan wód Morza Bałtyckiego. Podkreśliła wagę uzgodnień i współpracy międzyresortowej w tym zakresie oraz omówiła efekty wieloletnich prac na rzecz poprawy stanu wód w Polsce, w tym działania związane z uporządkowaniem i inwestycjami w sektorze wodno-ściekowy, który, obok rolnictwa, stanowi główne źródło biogenów trafiających do Bałtyku. Wskazała, że działania ujęte w aPOWM również odnoszą się wprost do konieczności ograniczenia ilości biogenów w naszym morzu.

Wicedyrektor Joanna Sasal w swojej prezentacji zwróciła uwagę na współpracę Wód Polskich z innymi instytucjami przy opracowaniu i wdrażaniu programu ochrony wód morskich, prezentując liczbę działań naprawczych ujętych w programie, których wdrożenie ma doprowadzić do poprawy, a docelowo do dobrego stanu wód Bałtyku. Podkreśliła, że blisko 80% zanieczyszczeń trafia do morza z lądu, pochodzą one od nas – ludzi. Stąd ważne jest, abyśmy my sami, zarówno mieszkańcy terenów nadmorskich, jak również tych na południu, dbali o to, co np. robimy z naszymi odpadami czy jakich kosmetyków używamy. Każdy śmieć wrzucony do rzeki koniec końców trafi do morza. Zawarte w kosmetykach mikroplastiki również nie są zatrzymywane w oczyszczalniach ścieków, tylko wraz z oczyszczonymi ściekami są odprowadzane do wód lub gleb i następnie transportowane do morza, stwarzając duże zagrożenie nie tylko dla nas, ale także dla fauny i flory morskiej. Zaprezentowała działania miękkie – edukacyjne, towarzyszące pracom nad projektem aPOWM, których celem jest zwrócenie uwagi na problem degradacji Bałtyku i odpowiedzialność całego społeczeństwa za jego stan i działania na rzecz jego ochrony.

Prezentacja P. Joanny Sasal dostępna jest TUTAJ.

Dyrektor Marek Duklanowski przedstawił przekrojowo działania realizowane przez RZGW w Szczecinie, których celem jest z jednej strony poprawa warunków żeglugowych w regionie wodnym, na drogach wodnych, z drugiej odtwarzanie ciągłości migracyjnych w sieci rzecznej regionu, na przykładzie m.in. realizowanego projektu LIFE, który jest istotnym wsparciem dla odbudowy szlaków migracji ryb dwuśrodowiskowych, których cykl życia związany jest wprost z Morzem Bałtyckim. Dyrektor podkreślał rolę współpracy z innymi instytucjami, samorządami i organizacjami pozarządowymi na rzecz poprawy stanu wód regionu oraz edukacji społeczeństwa, podkreślając współpracę na tym polu z WFOŚiGW w Szczecinie.

Morze Bałtyckie stanowi ważny element międzynarodowej gospodarki, a rozwój gospodarczy regionu jest równie ważny, jak ochrona jego morskiego ekosystemu. Polska prowadzi szereg inwestycji wpływających na ożywienie handlowo-transportowe polskich portów morskich, ale również podejmuje działania na rzecz osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód Bałtyku, co ma swoje odzwierciedlenie w pracach planistycznych – opracowaniu aktualizacji programu ochrony wód morskich, której opracowaniem zajmują się Wody Polskie.. Do 5 października 2021 roku trwają konsultacje społeczne projektu aPOWM. Konsultowana aktualizacja zawiera blisko 60 nowych działań na rzecz Bałtyku, których wdrożenie przybliży nas do osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla wód morskich.  Więcej informacji: https://chronmorze.eu/konsultacje.

Od lewej: Dyrektor Bogucka-Szymalska, MI, Dyrektor Marek Duklanowski, PGW WP-RZGW Szczecin, Wicedyrektor Joanna Sasal, PGW WP. Moderator – Sergiusz Kieruzel, PGW WP. Fot. RZGW Szczecin.
 
Kategorie
Bez kategorii

Kilkadziesiąt worków odpadów zebrali uczestnicy sprzątania Mierzei Wiślanej. Działajmy razem w trosce o wody i Bałtyk!

4 września, na plaży w okolicach Mikoszewa, odbyła się akcja sprzątania Mierzei Wiślanej. Wzięli w niej udział pracownicy Wód Polskich. Na brzegach Zalewu Wiślanego oraz ujściowego odcinka Wisły zebrano kilkadziesiąt worków odpadów zostawionych przez plażowiczów i wyrzuconych przez wodę na brzeg.

Akcja sprzątania Mierzei Wiślanej zorganizowana przez Fundację Plastics Europe Polska połączyła siły Wód Polskich, Gminy Stegna, Sołectwa Mikoszewo, uczniów Szkoły Podstawowej im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie, Błękitnego Patrolu WWF, druhów z OSP Mikoszewo oraz Urzędu Morskiego z Gdyni. Sprzątanie było okazją do zapoznania się z działaniami Wód Polskich w regionie wodnym Dolnej Wisły. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się inwestycje realizowane w najbliższym sąsiedztwie Mikoszewa: przebudowa Węzła Wodnego Przegalina i badania batymetryczne ujścia Wisły. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali pamiątkowe upominki.

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy

W pasie wybrzeża między dolnym odcinkiem Wisły a Zalewem Wiślanym znajdują się cenne przyrodniczo tereny, objęte ochroną prawną, w celu zachowania bogactwa przyrodniczego, cennych ekosystemów i krajobrazów. Wśród nich można wyróżnić rezerwaty przyrody: Mewia Łacha i Kąty Rybackie, obszary siedliskowe Natura 2000: Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044, Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007, obszary ptasie Natura 2000: Ujście Wisły PLB220004 Zalew Wiślany PLB280010 oraz Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana. Odpady zalegające na wybrzeżu Bałtyku stanowią nie tylko zagrożenie dla stanu wód śródlądowych i morskich, ale także bezpośrednio zagrażają okolicznej faunie, florze, a nawet ludziom, dlatego działania na rzecz ograniczenia obecności odpadów w środowisku to długofalowe wyzwanie. Organizacja akcji sprzątania terenów nadmorskich promuje dobre praktyki i właściwe postawy społeczne, uwrażliwiając jednocześnie na problem degradacji wód Bałtyku.

Fot. Ewa Wolińska

Powstrzymanie degradacji Morza Bałtyckiego i jego aktywna ochrona zależy przede wszystkim od tego, co dzieje się na lądzie. Aż 99,7 % naszego kraju leży w zlewisku Bałtyku wpływają do niego dwie największe rzeki w całym basenie: Wisła i Odra. Dodatkowo jesteśmy jednym z najbardziej zaludnionych państw na tym obszarze. Ograniczenie problemu zakwitu sinic i zanieczyszczenia wód będzie możliwe, jeśli zmniejszymy ilość odpadów dopływających do Bałtyku rzekami. Aż 48% z nich pochodzi z gospodarstw domowych.

Celem programu ochrony wód morskich i jego aktualizacji jest zapewnienie dobrego stanu środowiska morskiego. Sprzątanie brzegów rzek i plaż, wypracowanie strategii redukcji przedostawania się odpadów z kanalizacji do wód czy doposażenie gmin w sprzęt do oczyszczania plaż to wybrane działania w aktualizowanym dokumencie. Pełna lista tych działań dostępna jest w projekcie dokumentu na stronie: https://chronmorze.eu/projekt-apowm

Program ochrony wód morskich, którego aktualizację opracowują Wody Polskie, ma na celu zapewnienie dobrego stanu środowiska morskiego. Zerwane przez sztormy i porzucone sieci rybackie to śmiertelne pułapki dla mieszkańców Bałtyku, dlatego znakowanie sieci rybackich i wyławianie ich w ramach akcji sprzątania to działania, które pozwolą ograniczyć ilość sieci widmo w wodach naszego morza, pomagając tym samym chronić gatunki i ekosystemy morskie Bałtyku.

Fot. Ewa Wolińska. Więcej informacji: https://gdansk.wody.gov.pl/aktualnosci/1112-pracownicy-wod-polskich-zadbali-o-czystosc-mierzei-wislanej

Kategorie
Bez kategorii

Zapraszamy do wspólnego sprzątania rzeki Słupi 19 września w Ustce podczas III EkoSpływu. Chroń morze razem z nami!

Zapraszamy do wspólnego sprzątania rzeki Słupi 19 września w Ustce podczas III EkoSpływu. Chroń morze razem z nami!

W niedzielę, 19 września, odbędzie się sprzątanie ujściowego odcinka rzeki Słupi, w ramach III edycji Eko Spływu Rzeką Słupią. Pracownicy Wód Polskich włączą się aktywnie w wydarzenie oraz będą edukować uczestników akcji o znaczeniu ochrony Bałtyku i wód śródlądowych w ramach projektu Chroń morze!

Rzeka Słupia wypływa z torfowisk nieopodal Sierakowskiej Huty, na Pojezierzu Kaszubskim. Na całej swej długości, 138 km, płynie przez mozaikę krajobrazów, by skończyć swój bieg w porcie morskim w Ustce, gdzie uchodzi do Bałtyku.

W ramach III Eko Spływu Rzeką Słupią organizatorzy planują oczyszczenie 8-kilometrowego odcinka rzeki, działając aktywnie na lądzie – trasa piesza i z wody – trasa kajakowa oraz nurkując w rzece. Każdy uczestnik, który pokona wyznaczony przez organizatora odcinek otrzyma medal oraz weźmie udział w losowaniu nagród. W ubiegłym roku ponad 420 osób zebrało kilkaset kilogramów śmieci, co pokazuje, jak szeroki jest problem zanieczyszczenia naszych wód, w tym Bałtyku. Sprzątanie Słupi zakończy się piknikiem dla uczestników i mieszkańców Ustki. Wszystkie najważniejsze informacje o spływie znajdą państwo na STRONIE ORGANIZATORA. Zapraszamy do REJESTRACJI i widzimy się na miejscu!

Posprzątaj Słupię razem z nami i odbierz upominki Wód Polskich!

W ramach projektu Chroń morze! planujemy nie tylko wziąć aktywny udział w sprzątaniu rzeki Słupi, ale również edukować o Bałtyku i trosce o stan naszych wód. Zachęcamy do udziału w akcji sprzątania i wypatrywania stoiska Wód Polskich z upominkami przygotowanymi w ramach projektu Chroń morze. Dla najmłodszych zadbamy o miejsca do rysowania z kolorowankami przedstawiającymi zwierzęta Bałtyku, dla starszych dzieci i dorosłych – upominki do wygrania w kole fortuny oraz materiały informacyjno-edukacyjne o projekcie Chroń morze!

Razem chrońmy nasze morze

W ramach aktualizacji programu ochrony wód morskich – aPOWM zaplanowano blisko 60 działań służących poprawie stanu wód Bałtyku, od czyszczenia plaż ze śmieci (program łowienia sieci – widm, sprzątanie brzegów rzek, sprzątanie plaż nad jeziorami, doposażenie gmin w nowoczesny sprzęt do czyszczenia plaż) przez walkę z hałasem podwodnym do systemowych rozwiązań dla powstrzymania eutrofizacji akwenu Morza Bałtyckiego. Do 5 października 2021 roku trwają 3-miesięczne konsultacje społeczne projektu aPOWM. Każdy może wziąć udział w konsultacjach projektu i chronić morze razem z nami! Więcej na: www.chronmorze.eu/konsultacje/.

„Chronię morze. Nie śmiecę” – konkurs dla małych przedsiębiorców

Celem konkursu „Chronię morze. Nie śmiecę” jest zwrócenie uwagi na ochronę wód Morza Bałtyckiego przez promocję postaw proekologicznych w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w trakcie działalności gospodarczej. Regulamin i szczegóły dostępne są pod adresem www.chronmorze.eu/konkurs.