Strategiczna ocena odziaływania na środowisko​

Ocena skutków realizacji aPOWM, uwzględnia zarówno korzyści, jak i negatywne oddziaływanie na środowisko. Celem przeprowadzania oceny strategicznej zgodnie z dyrektywą 2008/56/WE jest odpowiedź na pytanie czy realizacja aPOWM będzie sprzyjać zapobieganiu degradacji środowiska morskiego, odtwarzaniu ekosystemów morskich, a także zapobieganiu i eliminowaniu zanieczyszczeń środowiska morskiego.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu aPOWM ocenia:
• istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu;
• stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem;
• istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu,
• cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu;
• przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot aPOWM, a także na środowisko..

Prognoza oddziaływania na środowisko przedstawia:
• rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,
• rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Font Resize
Contrast