Formularz zgłaszania uwag i wniosków

Jednym z kluczowych elementów udziału społecznego w aktualizacji programu ochrony wód morskich (aPOWM) jest możliwość składania do nich uwag i wniosków. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu aPOWM wynika z ustawy Prawo wodne, która wskazuje, iż minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, opracowując projekt programu ochrony wód morskich, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa OOŚ). Zgodnie z zapisami ustawy OOŚ uwagi mogą być składane w różnych formach, w tym w szczególności, w formie pisemnej.

Konsultacje społeczne aktualizacji programu ochrony wód morskich potrwają 3 miesiące – rozpoczynają się 5 lipca 2021 roku i trwają do 5 października 2021 r. 

 

Font Resize
Contrast