Konsultacje

Jednym z kluczowych elementów udziału społecznego w aktualizacji programu ochrony wód morskich (aPOWM) jest możliwość składania do nich uwag i wniosków. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu aPOWM wynika z ustawy Prawo wodne, która wskazuje, iż minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, opracowując projekt programu ochrony wód morskich, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa OOŚ). Zgodnie z zapisami ustawy OOŚ uwagi mogą być składane w różnych formach, w tym w szczególności, w formie pisemnej.

Konsultacje społeczne aktualizacji programu ochrony wód morskich potrwają 3 miesiące – rozpoczynają się 5 lipca 2021 roku i trwają do 5 października 2021 r. 

Istotą konsultacji jest przedłożenie interesariuszom ogólnych założeń metodycznych oraz wniosków z przeprowadzonych prac analitycznych, w postaci konkretnych działań służących poprawie stanu wód Morza Bałtyckiego, które pośrednio przyniosą pozytywne efekty dla mieszkańców i turystów odwiedzających obszary nadmorskie, jak również pozytywnie wpłyną na stan wód śródlądowych.

Zgłaszanie uwag i wniosków

Jednym z kluczowych elementów udziału społecznego w aktualizacji POWM jest możliwość składania do nich uwag i wniosków. Zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) mogą być składane w różnych formach, w tym w szczególności, w formie pisemnej.

Formularz do druku (pliki .doc, .pdf) do pobrania:

Formularz do wypełnienia online

Dla ułatwienia korzystania z formularzy zamieściliśmy instrukcję wypełniania dokumentu.

Do dnia 5 października 2021 r. uwagi i wnioski do projektu aPOWM można składać:

 

poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: konsultacje@chronmorze.eu;


pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;

ustnie do protokołu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury (ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, III piętro, pok. 377 – Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej).

elektronicznie pod adresem www.chronmorze.eu/konsultacje


Uwagi i wnioski do projektów aPOWM będą rozpatrywane przez Ministra Infrastruktury.

Zachęcamy do skorzystania z formularza elektronicznego do przekazywania uwag. W ramach konsultacji społecznych i realizacji całego projektu odbędą się konferencje i spotkania, na których omówione zostaną przeprowadzone analizy i wnioski dotyczące projektu aPOWM. Szczegóły dostępne będą na stronie www.chronmorze.eu.

 

Font Resize
Contrast