Konsultacje społeczne SOOŚ

Ocena skutków realizacji aPOWM, uwzględnia zarówno korzyści, jak i negatywne oddziaływanie na środowisko. Celem przeprowadzania oceny strategicznej zgodnie z dyrektywą 2008/56/WE jest odpowiedź na pytanie czy realizacja aPOWM będzie sprzyjać zapobieganiu degradacji środowiska morskiego, odtwarzaniu ekosystemów morskich, a także zapobieganiu i eliminowaniu zanieczyszczeń środowiska morskiego.

Konsultacje społeczne SOOŚ potrwają od 9 do 30 sierpnia 2021 roku.

Zgłaszanie uwag i wniosków

Jednym z kluczowych elementów udziału społecznego w aktualizacji POWM jest możliwość składania do nich uwag i wniosków. Zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) mogą być składane w różnych formach, w tym w szczególności, w formie pisemnej.

Uwagi i wnioski do SOOŚ będą rozpatrywane przez Prezesa PGW Wody Polskie.

Zachęcamy do skorzystania z formularza elektronicznego do przekazywania uwag. W ramach konsultacji społecznych i realizacji całego projektu odbędą się konferencje i spotkania, na których omówione zostaną przeprowadzone analizy i wnioski dotyczące SOOŚ.

Dokumenty prognozy oddziaływania na środowisko wraz załącznikami dostępne są w zakładce PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – DOKUMENTY

Font Resize
Contrast