Zakończenie trzymiesięcznego procesu konsultacji społecznych to pierwszy etap na drodze do przyjęcia aktualizacji programu ochrony wód morskich w formie rozporządzenia Rady Ministrów. Z uwagi na charakter dokumentu, jest on konsultowany międzyresortowo, również w odniesieniu do odpowiedzi na uwagi, które spłynęły podczas konsultacji społecznych aPOWM. Współpraca na rzecz ochrony wód morskich to proces od ustaleń planistycznych, po realizację konkretnych działań na rzecz Bałtyku po przyjęciu aPOWM.

5 października zakończyły się konsultacje społeczne projektu aktualizacji programu ochrony wód morskich. Aktualnie trwają prace nad zatwierdzeniem tabeli rozbieżności. Przygotowane przez ekspertów propozycje odpowiedzi na uwagi zostaną uzgodnione przez Ministerstwo Infrastruktury z właściwymi organami, w tym m.in. ministrem właściwym ds. rolnictwa, ministrem właściwym ds. środowiska. Po uwzględnieniu uwag z konsultacji społecznych i wyników SOOŚ przygotowany projekt aPOWM zostanie przedłożony do uzgodnienia z Radą Ministrów. W ciągu trzech miesięcy od uzgodnienia z Radą Ministrów, minister właściwy ds. gospodarki wodnej przedłoży projekt aPOWM do Komisji Europejskiej.

Konsultacje społeczne aPOWM – jak informowaliśmy społeczeństwo?

W ramach trwających od 5 lipca do 5 października 2021 roku konsultacji społecznych projektu aPOWM zorganizowane zostały trzy ogólnopolskie konferencje. Z uwagi na panujące w kraju obostrzenia, odbyły się w formule hybrydowej. Podczas konferencji eksperci przybliżyli założenia projektu, analizowali istniejące presje oraz przedstawili proponowane w projekcie programu działania. Konferencje odbyły się w nadmorskich miastach – Gdańsku, Gdyni i Szczecinie, a ich formuła on-line pozwoliła każdej zainteresowanej osobie na wygodne łączenie się z każdego miejsca. Uczestniczyło w nich łącznie prawie 300 osób. Transmisje z konferencji dostępne są TUTAJ.

Głównym zadaniem konsultacji społecznych projektu, było nawiązanie dialogu społecznego z interesariuszami aktualizacji programu ochrony wód morskich (aPOWM) oraz sprawdzenie czy zidentyfikowane przez ekspertów problemy, cele i rekomendowane działania ujęte w opracowanym projekcie aPOWM są akceptowalne przez przedstawicieli różnych grup społecznych. Proponowane działania skupiają się na dążeniu do poprawy stanu i osiągnięcia celów środowiskowych dla 11 cech stanu i presji Morza Bałtyckiego. Pośrednio przyniosą pozytywne efekty dla wszystkich mieszkańców i turystów odwiedzających obszary nadmorskie oraz pozytywnie wpłyną na stan wód śródlądowych w całej Polsce, co pokazuje, że będzie to korzyść dla całego społeczeństwa!

Wspierającym działaniem była promocja projektu Chroń morze oraz działań na rzecz ochrony Bałtyku podczas 8. Kongresu Morskiego w Szczecinie oraz podczas wydarzeń plenerowych – sprzątania Mierzei Wiślanej oraz III EkoSpływu rzeką Słupią, w których czynny udział wzięli pracownicy Wód Polskich. Problem odpadów trafiających nad polskie wybrzeże i do Bałtyku pokazany został w projekcie w ramach konkursu skierowanego do małych przedsiębiorców, którego zadaniem było uwypuklenie tego, jak ważne są odpowiedzialne postawy nas wszystkich, w trosce o środowisko, także morskie.

Uwagi zgłaszane w ramach konsultacji społecznych to dobry znak!

Zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) uwagi mogły być składane w różnych formach: drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną, poprzez dedykowany formularz on-line, a także ustnie do protokołu w Ministerstwie Infrastruktury.

Łącznie spłynęło ponad 200 uwag. Dotyczyły one nie tylko samego dokumentu i jego załączników, ale przedstawiały także propozycje nowych działań. W konsultacje społeczne zaangażowały się organizacje pozarządowe, administracja rządowa i samorządowa, a także osoby prywatne. Urzędy Morskie w Szczecinie i Gdyni, Fundacja WWF Polska – to tylko niektóre z organizacji, które zaangażowały się w proces składania uwag.

Dziękujemy za tak liczny odzew! Dzięki zaangażowaniu tak wielu jednostek i wspólne działania, możemy pozytywnie wpłynąć na stan wód morskich Bałtyku. Po zakończeniu prac nad zatwierdzeniem tabeli rozbieżności, przygotowane przez ekspertów propozycje odpowiedzi na uwagi zostaną uzgodnione przez Ministerstwo Infrastruktury z właściwymi organami. Finalny kształt projektu aPOWM, uwzględniający odniesienie się do uwag z konsultacji społecznych i wyników SOOŚ, zostanie przedłożony do uzgodnienia z Radą Ministrów. Finalnie minister właściwy ds. gospodarki wodnej przedłoży projekt aPOWM do Komisji Europejskiej.

Morze Bałtyckie to akwen niemal śródlądowy, na którego wody wpływa działalność mieszkańców nadbałtyckich państw. Aktualizacja programu ochrony wód morskich to program krajowy, stanowiący element polityki unijnej, implementującej zapisy Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej. Dlatego pamiętajmy, że troska o Bałtyk to nasza wspólna sprawa.

 

Font Resize
Contrast