Jednym z kluczowych elementów udziału społecznego w aktualizacji programu ochrony wód morskich (aPOWM) była możliwość składania uwag i wniosków do projektu dokumentu. Konsultacje społeczne trwały od 5 lipca do 5 października 2021 r., a uwagi i wnioski można było składać mailowo, pisemnie oraz ustnie.

Do programu złożono łącznie 188 uwag i wniosków, spośród których aż 121 z nich uwzględniono, 11 – częściowo uwzględniono, 35 – nie uwzględniono, a wyjaśniono 21.

Ze szczegółowym sposobem rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków można zapoznać się TUTAJ.

Projekt aPOWM po konsultacjach społecznych został w pierwszej kolejności poddany konsultacjom wewnątrzresortowym w Ministerstwie Infrastruktury.

W kolejnym etapie projekt aPOWM będzie podlegał konsultacjom międzyresortowym (zgodnie z art. 161 ust. 8 ustawy Prawo wodne), po których Minister właściwy ds. gospodarki wodnej przedłoży projekt do Komisji Europejskiej (art. 161 ust. 9). Jeśli w terminie 6 miesięcy od dnia przedłożenia projektu, Komisja Europejska nie odrzuci go, aktualizacja programu ochrony wód morskich zostanie przyjęta przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia (art. 161 ust. 11).

Ostatnim, kończącym prace w projekcie aPOWM, elementem będzie przygotowanie i przekazanie raportu do Komisji Europejskiej.

Projekt aPOWM przyczyni się do realizowanej przez Wody Polskie kompleksowej strategii gospodarki wodnej, obejmującej poprawę stanu jakości wód śródlądowych, przejściowych, przybrzeżnych i morskich w Polsce.

Font Resize
Contrast