Kategorie
Bez kategorii

Tonę śmieci zebrano podczas III Eko Spływu rzeką Słupią! W akcję włączyli się pracownicy Wód Polskich

Ponad 350 osób, w tym kilkunastu pracowników Wód Polskich, wzięło udział w sprzątaniu ujściowego odcinka rzeki Słupi w ramach III edycji Eko Spływu, zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Alpha Team” ze środków budżetu Miasta Ustka. Pracownicy Wód Polskich pomogli oczyścić 8-kilometrowy odcinek rzeki Słupi z około 1 tony śmieci oraz edukowali uczestników o znaczeniu ochrony Bałtyku i wód śródlądowych w ramach projektu Chroń morze!

Rzeka Słupia odprowadza swoje wody bezpośrednio do Bałtyku. W dodatku jej zlewnia rozdziela terytorialnie regiony wodne administrowane przez RZGW Szczecin i Gdańsk, które zarządzają wodami nadbałtyckich pobrzeży. W akcję sprzątania Słupi zaangażowali się pracownicy Wód Polskich z pięciu jednostek administracyjnych: Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Zarządu Zlewni w Gdańsku, Nadzoru wodnego w Słupsku (RZGW Gdańsk) oraz Zarządu Zlewni w Koszalinie i Nadzoru Wodnego w Sławnie (RZGW Szczecin) pokazując, że troska o stan naszych wód i Bałtyk to nasza wspólna sprawa!

Na lądzie, na wodzie i pod wodą

Sprzątanie rzeki Słupi zorganizowano na 8-kilometrowym odcinku rzeki. Odpady były zbierane z dna i brzegów rzeki. Do wyboru były 3 trasy: piesza, kajakowa i pod wodą. Łącznie ponad 350 osób zebrało około 1 tony śmieci, co pokazuje, jak szeroki jest problem zanieczyszczenia naszych wód, w tym Bałtyku. Pozytywną informacją jest, że w trzecim Eko Spływie zabrano mniej śmieci, niż w jego poprzednich edycjach. Sprzątanie Słupi zakończyło się piknikiem dla uczestników i mieszkańców Ustki. Więcej w materiale wideo TUTAJ.

Musimy pamiętać, że za 48% odpadów trafiających do morza odpowiedzialne są gospodarstwa domowe. Poprawa czystości Bałtyku zależy od tego, co zrobimy na lądzie: w każdym domu, przedsiębiorstwie, instytucji i gospodarstwie rolnym – mówił Przemysław Gruszecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym w Wodach Polskich, na pikniku w Ustce.

Co można znaleźć w wodzie?

Wody wpływające do Bałtyku niosą nie tylko biogeny. To, co nimi płynie to w dużej mierze efekt wypłukiwania wszelkiego rodzaju wrzucanych do nich śmieci oraz nielegalnych składowisk odpadów w dolinach rzecznych. Aż 70% masy odpadów stanowi plastik, który wpada do rzeki i przemieszcza się z nurtem, niekiedy osiadając na brzegu lub jej dnie, ale znaczna jego część trafia do morza. Tworzywo często rozpada się na drobne kawałki, prowadząc do uwalniania szkodliwego mikroplastiku. Jednym z jego źródeł są plastikowe butelki. Badania pokazują, że pijący codziennie wodę w butelkach plastikowych, mogą spożywać ponad 22 razy więcej (90 tys.) mikrodrobin plastiku rocznie niż osoby pijące tę samą ilość wody z kranu (4 tys.).

Pamiętajmy, że blisko 80% zanieczyszczeń trafia do morza z lądu, stąd ważne jest, abyśmy my sami – zarówno mieszkańcy terenów nadmorskich, jak również tych na południu – dbali o to, jak gospodarujemy naszymi odpadami na co dzień. Pamiętajmy, że co śmieć wrzucony do rzeki trafia do Bałtyku. Akcja sprzątania rzeki Słupi w Ustce pokazuje, jak ważne jest budowanie odpowiedzialnych postaw w społeczeństwie i edukacja zarówno dzieci, jak i dorosłych – dodała Joanna Sasal, Wicedyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym w Wodach Polskich, podczas III Eko Spływu w Ustce.

Pamiętajmy, że obecne w kosmetykach mikroplastiki również nie są zatrzymywane w oczyszczalniach ścieków, tylko wraz z oczyszczonymi ściekami są odprowadzane do wód lub gleb i następnie transportowane do morza, stwarzając duże zagrożenie nie tylko dla nas, ale także dla fauny i flory morskiej.

O Bałtyku na stoisku Wód Polskich

Pracownicy Wód Polskich zapewnili dzieciom i dorosłym konkursy, quizy i materiały edukacyjne, przekazując wiedzę o tym co zrobić, aby zarówno jakość wód w naszych rzekach, jeziorach i Bałtyku, z roku na rok poprawiała się . Kolorowanki przedstawiające zwierzęta Bałtyku i miejsca do kolorowania na stoisku pozwoliły w prosty sposób edukować już najmłodsze dzieci. Na starszych dzieci i dorosłych czekały do wygrania upominki w kole fortuny oraz materiały informacyjno-edukacyjne o projekcie Chroń morze! Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem co pokazuje, że promowanie postaw proekologicznych jest ważne i możliwe nie tylko w szkole, czy w pracy, ale też podczas wydarzeń plenerowych, budujących postawy obywatelskie.

Nasza obecność na Eko Spływie nie jest przypadkowa. Wody Polskie biorą czynny udział w wielu akcjach mających na celu usunięcie śmieci z koryta i brzegów rzeki oraz propagowanie poprawnych nawyków dotyczących czystości wód. W tym roku sprzątaliśmy już m.in. Ujście Wisły, prawy brzeg rezerwatu Mewia Łacha oraz skarpy i dno rzeki Pasłęki. Dziękuję wszystkim pracownikom Wód Polskich, którzy każdego roku wyciągają setki ton odpadów z naszych rzek, jezior i zbiorników wodnych – dodała Joanna Sasal.

Razem chrońmy nasze morze

W ramach aktualizowanego programu ochrony wód morskich – aPOWM, zaplanowano blisko 60 działań służących poprawie stanu wód Bałtyku, od czyszczenia plaż ze śmieci, w tym program łowienia sieci – widm, sprzątanie brzegów rzek, sprzątanie plaż nad jeziorami, doposażenie gmin w nowoczesny sprzęt do czyszczenia plaż, przez walkę z hałasem podwodnym do systemowych rozwiązań dla powstrzymania eutrofizacji akwenu Morza Bałtyckiego. Do 5 października 2021 roku trwają 3-miesięczne konsultacje społeczne projektu. Każdy może wziąć udział w konsultacjach projektu i chronić morze razem z nami. Więcej na: www.chronmorze.eu/konsultacje/.

Kategorie
Bez kategorii

Stop degradacji Bałtyku. Razem chrońmy nasze morze!

9 lipca w Gdańsku podczas konferencji „Chroń morze” rozpoczęły się konsultacje społeczne programu ochrony wód morskich (aPOWM), organizowane przez Ministerstwo Infrastruktury i PGW Wody Polskie.

Podczas spotkania, w którym wziął udział Przemysław Daca Prezes PGW Wody Polskie omówiono blisko 60 działań na rzecz poprawy stanu Bałtyku. Program jest jednym z najważniejszych mających na celu racjonalizację gospodarki wodnej w Polsce.  

Konferencja "Chroń Morze" w Gdańsku. Na zdjęciu od lewej: Małgorzata Bogucka-Szymalska, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury, Przemysław Daca, Prezes PGW Wody Polskie, Andrzej WIniarski, p.o. Dyrektora RZGW w Gdańsku, Przemysław Gruszecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym w PGW Wody Polskie. Fot. Wody Polskie

Ochrona Bałtyku jest w naszych rękach

Powstrzymanie degradacji Morza Bałtyckiego i jego aktywna ochrona zależy przede wszystkim od tego, co dzieje się na lądzie. Polska ma w tym zakresie do odegrania rolę szczególną – aż 99,7 % naszego państwa leży w zlewisku Bałtyku wpływają do niego dwie największe rzeki w całym basenie: Wisła i Odra. Dodatkowo jesteśmy jednym z najbardziej zaludnionych państw na tym obszarze. Odpowiednio duża musi więc być skala podejmowanych przez nas działań.

Siłą rzeczy proponowane rozwiązania dotyczyć będą nie tylko obszaru nadmorskiego, ale całego kraju, przede wszystkim rolnictwa i gospodarki wodno-ściekowej w związku z generowanymi przez nie związkami azotu i fosforu, które trafiają do wód. Proponowane działania są ambitne, ale realne. Współpraca międzyresortowa i zaangażowanie jednostek samorządowych to fundament aktualizacji Programu ochrony wód morskich. Pamiętajmy przy tym, że każdy z nas może przyczynić się do poprawy sytuacji.  Trzymiesięczne konsultacje społeczne, które rozpoczynamy to najlepszy sposób na zrozumienie potrzeb i zbudowanie zaufania dla koniecznych działań nakreślonych w projekcie. – powiedział minister Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.

Transport morski, rybołówstwo i turystyka – to tylko niektóre sektory zależne od Bałtyku. Ich utrzymanie i rozwój nie będą możliwe bez jego należytej ochrony. Zależy to w decydującym stopniu od działań i inwestycji podejmowanych przede wszystkim w otoczeniu polskich rzek spływających do morza. W aPOWM zaplanowano działania, od czyszczenia plaż ze śmieci i walki z hałasem podwodnym do systemowych rozwiązań dla powstrzymania eutrofizacji akwenu.

Morze bez sinic  

Bałtyk przy 53 m średniej głębokości i stosunkowo małej powierzchni jest zbiornikiem o małym zasoleniu. Te cechy powodują, że basen jest narażony na ciągłą „ingerencję” wpływających do niego słodkich wód bogatych w biogeny z rolnictwa i ścieków komunalnych. Powoduje to regularne zakwity glonów uruchamiające destrukcyjny dla całego morskiego łańcucha troficznego (pokarmowego) mechanizm powstawania stref beztlenowych.

213209264_191522372920689_3992124393016980468_n
Prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Fot. Wody Polskie

Skutki eutrofizacji Morza Batyckiego dotykają organizmy wodne, ale także każdego wypoczywającego nad Bałtykiem. Najbardziej znanym i widocznym efektem eutrofizacji są masowe zakwity sinic. To coraz częstsze zjawisko pojawiające się na Morzu Bałtyckim jest efektem jego przeżyźnienia. Celem aPOWM jest powstrzymanie tego procesu. To jednocześnie jeden z 11 parametrów, od których zależy utrzymanie lub polepszenie dobrego stanu środowiska wód morskich. Zaplanowane w aPOWM działania będą więc oznaczały w szczególności znaczące redukcje biogenów. Pełna realizacja planowanych działań może skutkować redukcją ładunków azotu o ponad 60 tys. ton i fosforu o ponad 5 tys. ton – mówił Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które odpowiada za opracowanie aPOWM.

Aż 19 działań przyczyni się bezpośrednio do ochrony Bałtyku – jego bioróżnorodności obejmującą ochronę ptaków, ssaków morskich i zwalczanie gatunków inwazyjnych. Na ekosystemy morskie wpływa także hałas podwodny. Dlatego tak ważne jest wdrożenie rejestru źródeł hałasu impulsowego, ograniczenie hałasu podwodnego w obszarach Natura 2000, gdzie ssaki morskie są obiektem ochrony oraz opracowanie i wdrożenie wytycznych unieszkodliwiania ładunków wybuchowych zalegających na dnie Bałtyku.

Co drugi śmieć w Bałtyku pochodzi z gospodarstw domowych

Wobec problemu zakwitu sinic i zanieczyszczenia wód, niezwykle ważne jest, by ograniczyć ilość odpadów dopływających do Bałtyku rzekami, aż 48% z nich pochodzi z gospodarstw domowych. To jeden z fundamentów projektu.

Planowana redukcja biogenów w ściekach i działania dla zlewni rolniczych również mają pomóc w ograniczeniu dopływu tych związków do Bałtyku. Celem są nie tylko czyste plaże, ale również rzeki bez śmieci, dlatego wśród działań proponowanych w projekcie jest sprzątanie brzegów rzek i plaż, wypracowanie strategii redukcji przedostawania się odpadów z kanalizacji do wód czy doposażenie gmin w sprzęt do oczyszczania plaż. Pełna lista tych działań jest dostępna w projekcie dokumentu.

Chroń morze – ważny jest także Twój głos!

Do 5 października 2021 r. trwają konsultacje społeczne projektu aktualizacji programu ochrony wód morskich. To szansa dla każdego z nas, aby wpłynąć na kształt działań na rzecz ochrony wód Bałtyku. W trakcie konsultacji projektu aPOWM, zostaną przeprowadzone 21-dniowe konsultacje dotyczące oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu może zgłaszać każdy np. poprzez specjalnie przygotowany formularz na stronie www.chronmorze.eu. Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych aPOWM! Razem chrońmy nasze morze!

Kategorie
Bez kategorii

Razem chrońmy Bałtyk! Wystartowały konsultacje społeczne aPOWM

5 lipca rozpoczęły się 3-miesięczne konsultacje społeczne aktualizacji projektu programu ochrony wód morskich (aPOWM). Zapobieganie degradacji środowiska morskiego, ograniczenie zanieczyszczeń i odtwarzanie ekosystemów to część działań wskazanych w aPOWM, opracowywanym przez PGW Wody Polskie. Zaproponowane w programie rozwiązania będą miały pozytywny wpływ na gospodarkę wodną, transport morski, rybołówstwo, turystykę, ale także na życie każdego z nas, gdyż troska o Bałtyk to nasz wspólny cel.

Projekt najważniejszego dokumentu strategicznego dla polskiej części Bałtyku dostępny jest TUTAJ oraz na stronie Ministerstwa Infrastruktury TUTAJ

W czasie trwania konsultacji społecznych  aktualizacji programu ochrony wód morskich każdy może zgłosić uwagi do  projektu dokumentu  m.in. poprzez formularz on-line LINK. Szczegóły dotyczące sposobu składania uwag znajdują się w zakładce Konsultacje

Działania w ramach projektu aPOWM realizowane są przez jednostki rządowe, samorządowe i różne podmioty, których celem jest poprawa stanu Morza Bałtyckiego. To także działania, w które może zaangażować się każdy z nas. Weź udział w konsultacjach społecznych i Chroń morze razem z nami! Konsultacje potrwają do 5 października 2021 roku.

Kategorie
Bez kategorii

Trwa rejestracja na konferencję 9 lipca. Zapraszamy do udziału!

Troszczysz się o Bałtyk? Weź udział w konferencji online 9 lipca w Gdańsku. Zapraszamy do rejestracji!

Ministerstwo Infrastruktury oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zapraszają na konferencję nt. ochrony wód morskich. Trwająca aktualizacja Programu ochrony wód morskich (aPOWM) wkracza w decydującą fazę – konsultacji społecznych projektu, którego celem jest poprawa stanu wód Bałtyku.

9 lipca w Gdańsku przedstawiciele administracji państwowej oraz eksperci omawiać będą wyniki dotychczasowych prac nad programem działań na rzecz Morza Bałtyckiego. Zarejestrowanie się na to wydarzenie umożliwi również czynny udział w dyskusji. Konferencja będzie formalną inauguracją rozpoczynających się 5 lipca 3-miesięcznych konsultacji społecznych projektu aPOWM.

Zapraszamy do udziału w konferencji i debacie online. Rejestracja oraz agenda spotkania dostępna jest na stronie: www.chronmorze.eu/konferencje.

Program ochrony wód morskich stanowi ważny element wdrażanej, zgodnie z Ramową Dyrektywą ws. Strategii Morskiej i ustawą Prawo wodne, strategii morskiej. Jego opracowanie poprzedzają m.in. wstępna ocena stanu środowiska wód morskich, zestawu celów środowiskowych dla wód morskich i związanych z nimi wskaźników, programu monitoringu wód morskich. Podczas konsultacji społecznych i planowanych konferencji przedstawione zostaną wyniki prac analitycznych i projektowych oraz propozycje działań naprawczych służących poprawie stanu wód Bałtyku i jego ochronie.

Zapraszamy do udziału w konferencji. Chroń morze razem z nami!

Kategorie
I cykl

ZAKOŃCZENIE PRAC NAD KRAJOWYM PROGRAMEM OCHRONY WÓD MORSKICH

Projekt pn. „Opracowanie Krajowego programu ochrony wód morskich” (KPOWM) został formalnie zakończony w dniu 22 kwietnia br. Prace nad nim trwały od 22 stycznia 2016 r. W tym okresie przeprowadzono również konsultacje społeczne projektu KPOWM oraz Prognozy OOŚ KPOWM. Projekt, na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zrealizowany został przez konsorcjum firm Sweco Consulting Sp. z o.o. (wcześniej Grontmij Polska Sp. z o.o.) i DHI Polska Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Obowiązek opracowania KPOWM wynika z podstawowego dokumentu realizującego międzysektorową, zintegrowaną politykę morską UE – Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającą ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (RDSM). Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie obowiązek podejmowania niezbędnych działań na rzecz osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego (GES) najpóźniej do 2020 r. RDSM została wdrożona do krajowego porządku prawnego głównie poprzez zapisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.), dokładnie poprzez nowelizację tego aktu w ustawie z 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 165). Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, KPOWM przygotowuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

KPOWM stanowi ostatni dokument planistyczny, wymagany dyrektywą w I cyklu wdrażania przez Polskę oraz pozostałe kraje członkowskie UE jej zapisów. Uwzględnia zatem wyniki i wnioski przede wszystkim z poprzedzających go opracowań: Wstępna ocena stanu wód morskich (GIOŚ, 2014), Zestaw celów środowiskowych wód morskich (KZGW, 2015) oraz Program monitoringu wód morskich (GIOŚ, 2015).

Prace planistyczne

Prace analityczne w ramach projektu zostały przeprowadzone zgodnie z poniżej przedstawioną logiką, z uwzględnieniem kluczowych narzędzi do weryfikacji zasadności skuteczności proponowanych działań oraz analizą istniejących działań, wpływających na osiągnięcie dobrego stanu wód morskich.

Etapy prac

Równolegle do prac analitycznych prowadzone były prace nad przygotowaniem pełnego opisu stanu środowiska i problemów ochrony środowiska dla opracowania potrzeby prognozy oddziaływania na środowisko, aby finalnie dokonać oceny oddziaływania na środowisko programu działań ujętego w KPOWM i oba dokumenty przedłożyć do konsultacji społecznych.

W terminie 8 – 29 marca 2016 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich i Prognozy Oddziaływania na Środowisko tego Programu. Na stronie www.chronmorze.pl opublikowano projekty dokumentów wraz z elektronicznym formularzem, umożliwiającym ich konsultowanie, opiniowanie, zgłaszanie do nich uwag. W celu umożliwienia udziału w konsultacjach społecznych jak najszerszemu gronu interesariuszy, dokumenty zostały udostępnione również w wersji papierowej, w siedzibie KZGW oraz RZGW w Szczecinie i w Gdańsku. Ponadto dokumenty zostały też udostępnione na konferencji w Sopocie, a uczestnicy konferencji mogli składać uwagi do dokumentów w formie ustnej bądź na wydrukowanych formularzach. Podczas całego procesu konsultacji społecznych zgłoszono ok. 250 uwag, do których odnieśli się eksperci opracowujący KPOWM. Uwagi były uwzględniane, uwzględniane częściowo lub nieuwzględniane ( w tym przypadku podawano uzasadnienie).

Wnioski merytoryczne z KPOWM

Stan Bałtyku określa 11 cech głównych. W Polsce jako wymagające poprawy określono następujące cechy: C1 – Bioróżnorodność, C3 – Komercyjnie eksploatowane gatunki ryb i bezkręgowców, C5 – Eutrofizacja, C6 – Integralność dna morskiego, C10 – Śmieci w środowisku morskim. Co istotne, z uwagi m.in. na brak wystarczających danych monitoringowych, nie dokonano oceny dla dwóch cech: C2 – Gatunki obce oraz C11 – Podwodny hałas i inne źródła energii. Natomiast polskie wody morskie określono jako spełniające wymagania dla cech C4 – Łańcuch troficzny, C7 – Warunki hydrograficzne, C8 – Substancje zanieczyszczające i efekty zanieczyszczeń oraz C9 – Substancje szkodliwe w rybach i owocach morza.

Mając na uwadze określone cele środowiskowe, zidentyfikowano szereg działań istniejących, oddziałujących na realizację celów, zinwentaryzowano działania już zaplanowane w innych dokumentach planistycznych oraz zaproponowano nowe środki prawne, administracyjne, kontrolne, ekonomiczne, edukacyjne oraz techniczne. Działania te, stosownie do swojego charakteru i zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, regulują intensywność działalności człowieka, dozwolony stopień zakłóceń w ekosystemach morskich, lokalizację oraz terminy realizacji planowanych przedsięwzięć, przyczyniają się do identyfikacji zanieczyszczeń wód morskich i służą przywróceniu poprzedniego stanu naruszonych elementów ekosystemów morskich. Uwzględniono również działania o charakterze bodźców ekonomicznych, zachęcające użytkowników ekosystemów morskich do zachowań pozwalających na osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu środowiska wód morskich, a tym samym zapewniające wszystkim zainteresowanym udział w osiągnięciu dobrego stanu środowiska wód morskich oraz przyczyniające się do wzrostu świadomości społecznej w zakresie osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu środowiska wód morskich. Łącznie zaproponowano 56 nowych działań, których realizację i wdrożenie oszacowano na koszt ok. 3 mld zł w ciągu najbliższych kilku lat. Określone działania zostały poddane analizie kosztów – korzyści ilościowej i jakościowej, by potwierdzić zasadność ich realizacji. Należy podkreślić, iż wiele z proponowanych działań jest sprzężonych ze sobą, w związku z czym przy ich realizacji można się spodziewać efektów synergicznych. Z drugiej strony, ponieważ wyróżnione w dokumencie cechy ekosystemów morskich są na różne sposoby ze sobą powiązane, znaczna część działań będzie skutkowała poprawą nie jednej, ale większej liczby cech.

Wyznaczone cele dotyczące poszczególnych akwenów wyróżnionych w ramach polskich obszarów morskich są bardzo ambitne. Z uwagi na wiele uwarunkowań, zarówno naturalnych, jak i wynikających z wieloletniej polityki w tym zakresie, w przypadku niektórych akwenów i cech osiągnięcie celów środowiskowych tożsamych z dobrym stanem ekologicznym do roku 2020 wydaje się mało prawdopodobne. Wobec takich sytuacji zaproponowano zastosowanie przewidzianych w RDSM wyjątków.

Spośród ocenionych cech, GES (Good Environmental Status – dobry stan wód) uda się osiągnąć do 2020 r. jedynie przez Cechę 10 – Odpady w środowisku morskim. Pozostałe (C1, C3, C5, C6), uwzględniając określone dla nich wskaźniki, mogą nie osiągnąć GES w określonym w RDSM terminie, czyli do 2020 r.

Rekomendacje KPOWM

Generalnym kierunkiem, poza koniecznością wdrożenia proponowanych zarówno w KPOWM, jak i innych dokumentach planistycznych działań, jest wzmożenie i intensyfikacja prac monitoringowych, które nie tylko wypełnią lukę w danych dla cech 2 – Gatunki obce oraz 11 – Podwodny hałas, ale umożliwią kompletną i rzetelną ocenę na poczet kolejnego cyklu planistycznego, aktualizację wyznaczonych celów i być może ich urealnienie w obliczu posiadanych baz danych oraz argumentów podnoszonych w dyskusjach i konsultacjach. W tym zakresie również istotne jest badanie efektu ekologicznego i bieżący nadzór, celem możliwości dokonania ilościowej oceny wdrożenia wszystkich (nie tylko tych wynikających z KPOWM) działań służących osiągnięciu celów środowiskowych wód morskich. Tu właśnie wyraźnie należy zaznaczyć potrzebę koordynacji działań realizowanych w ramach innych dyrektyw unijnych (szczególnie Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Azotanowej, Dyrektywy Ściekowej). Wskazuje się również na potrzebę kontynuacji prowadzonych projektów, prac studialnych, pilotażowych programów służących pogłębianiu wiedzy na temat Bałtyku, a docelowo zbudowanie kompleksowej bazy danych na temat środowiska wód morskich.

Należy podkreślić, że obserwowane w Polsce w ostatnich latach trendy są generalnie korzystne, a przyjmowane sukcesywnie programy (m.in. Program monitoringu wód morskich, Program ochrony morświna, Wspólna Polityka Rybołówstwa, tworzenie planów zadań ochronnych/planów ochrony dla obszarów Natura 2000) i realizowane projekty (np. Pilotażowe wdrożenie monitoringu gatunków i siedlisk morskich w latach 2015 – 2018 – GIOŚ) dają nadzieję na wzmożenie ochrony, ograniczenie niekorzystnych środowiskowo efektów połowów, a tym samym wyraźną poprawę istniejących warunków dla kluczowych grup organizmów morskich, w tym ryb, ptaków, ssaków i zbiorowisk bentosowych. Wdrożenie KPOWM i pozostałych działań służących ochronie wód morskich, wzmoże ten rosnący trend, aby w kolejnych latach można było wskazywać kolejne Cechy środowiska o dobrym stanie (GES).

Co dalej z projektem KPOWM?

Po zakończeniu realizacji projektu Prezes KZGW przekaże projekt KPOWM ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej, celem przekazania do uzgodnień z członkami Rady Ministrów. Następnie, w terminie 3 miesięcy od dnia uzgodnienia, projekt przedkładany jest Komisji Europejskiej oraz zainteresowanym państwom członkowskim UE. Jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia przedłożenia projektu Komisja Europejska nie odrzuci projektu KPOWM w całości albo w części, zostaje on przyjęty w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Odrzucenie projektu KPOWM przez Komisję Europejską w części powoduje konieczność poprawienia projektu; odrzucenie w całości skutkuje obowiązkiem opracowania nowego KPOWM.

Aktualizacja KPOWM i kolejny cykl planistyczny RDSM

Podobnie, jak inne elementy Strategii Morskiej, KPOWM podlega przeglądowi co 6 lat oraz w razie potrzeby aktualizacji (w takim samym trybie, w jakim nastąpiło jego przyjęcie). Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej o przeprowadzonej aktualizacji powinien poinformować Komisję Europejską, Komisję Ochrony Środowiska Morza Bałtyckiego i zainteresowane państwa członkowskie Unii Europejskiej, po uzyskaniu zgody Rady Ministrów, w terminie trzech miesięcy od jej przyjęcia. W ciągu trzech lat od dnia przyjęcia KPOWM oraz po każdej aktualizacji Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przedkłada Komisji Europejskiej sprawozdanie z postępów w jego wdrażaniu.

Kategorie
I cykl

Podsumowanie konsultacji społecznych KPOWM

KZGW zakończył proces konsultacji i rozpatrywanie zgłoszonych uwag do projektu KPOWM. W trakcie konsultacji społecznych, które zakończyły się 29 marca 2016 r., instytucje i mieszkańcy zaangażowani w ochronę Bałtyku zgłosili 256 uwag do KPOWM i prognozy OOŚ.

Głównym zadaniem konsultacji społecznych było nawiązanie dialogu społecznego z interesariuszami Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich, a także sprawdzenie, czy zidentyfikowane przez ekspertów problemy, cele i rekomendowane działania, ujęte w opracowywanym projekcie KPOWM, są akceptowalne przez przedstawicieli różnych grup społecznych.
Podczas przygotowania finalnej wersji projektu Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich analizowano zgłoszone uwagi, a znaczącą część z nich uwzględniono w dokumencie. Łącznie wpłynęło 256 uwag, spośród których prawie 66% zostało uwzględnionych, a 16 % – uwzględnionych częściowo. Jedynie 17% uwag nie uwzględniono w finalnym projekcie KPOWM, dla których przygotowano odpowiednie wyjaśnienia.
Ponad 150 uwag z konsultacji dotyczyło dokumentu głównego KPOWM, pozostałe dotyczyły w większości załączników do programu, a jedynie kilka uwag trafiło bezpośrednio do treści prognozy OOŚ. Spośród wszystkich przesłanych, aż 244 uwagi to uwagi merytoryczne.
Swoje uwagi i propozycje przesłały między innymi Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa czy Urzędy Morskie w Gdyni i w Szczecinie. 15 uwag do dokumentu zgłosiła również organizacja WWF.
Co istotne w przedkładanych opiniach i pismach, jednostki w większości pozytywnie oceniały przygotowany dokument i przeprowadzone w dość krótkim okresie prace analityczne. Zbiorcze opracowanie przekazanych uwag oraz ich analiza, sposób rozpatrzenia i wnioski zostaną przedstawione na stronie www.chronmorze.pl.

KPOWM zostanie przekazany do Ministerstwa Środowiska, a po konsultacjach międzyresortowych – przedłożony do zatwierdzenia przez Radę Ministrów. Przyjęty dokument zostanie wysłany do oceny przez Komisję Europejską.