Kategorie
I cykl

ZAKOŃCZENIE PRAC NAD KRAJOWYM PROGRAMEM OCHRONY WÓD MORSKICH

Projekt pn. „Opracowanie Krajowego programu ochrony wód morskich” (KPOWM) został formalnie zakończony w dniu 22 kwietnia br. Prace nad nim trwały od 22 stycznia 2016 r. W tym okresie przeprowadzono również konsultacje społeczne projektu KPOWM oraz Prognozy OOŚ KPOWM. Projekt, na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zrealizowany został przez konsorcjum firm Sweco Consulting Sp. z o.o. (wcześniej Grontmij Polska Sp. z o.o.) i DHI Polska Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Obowiązek opracowania KPOWM wynika z podstawowego dokumentu realizującego międzysektorową, zintegrowaną politykę morską UE – Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającą ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (RDSM). Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie obowiązek podejmowania niezbędnych działań na rzecz osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego (GES) najpóźniej do 2020 r. RDSM została wdrożona do krajowego porządku prawnego głównie poprzez zapisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.), dokładnie poprzez nowelizację tego aktu w ustawie z 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 165). Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, KPOWM przygotowuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

KPOWM stanowi ostatni dokument planistyczny, wymagany dyrektywą w I cyklu wdrażania przez Polskę oraz pozostałe kraje członkowskie UE jej zapisów. Uwzględnia zatem wyniki i wnioski przede wszystkim z poprzedzających go opracowań: Wstępna ocena stanu wód morskich (GIOŚ, 2014), Zestaw celów środowiskowych wód morskich (KZGW, 2015) oraz Program monitoringu wód morskich (GIOŚ, 2015).

Prace planistyczne

Prace analityczne w ramach projektu zostały przeprowadzone zgodnie z poniżej przedstawioną logiką, z uwzględnieniem kluczowych narzędzi do weryfikacji zasadności skuteczności proponowanych działań oraz analizą istniejących działań, wpływających na osiągnięcie dobrego stanu wód morskich.

Etapy prac

Równolegle do prac analitycznych prowadzone były prace nad przygotowaniem pełnego opisu stanu środowiska i problemów ochrony środowiska dla opracowania potrzeby prognozy oddziaływania na środowisko, aby finalnie dokonać oceny oddziaływania na środowisko programu działań ujętego w KPOWM i oba dokumenty przedłożyć do konsultacji społecznych.

W terminie 8 – 29 marca 2016 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich i Prognozy Oddziaływania na Środowisko tego Programu. Na stronie www.chronmorze.pl opublikowano projekty dokumentów wraz z elektronicznym formularzem, umożliwiającym ich konsultowanie, opiniowanie, zgłaszanie do nich uwag. W celu umożliwienia udziału w konsultacjach społecznych jak najszerszemu gronu interesariuszy, dokumenty zostały udostępnione również w wersji papierowej, w siedzibie KZGW oraz RZGW w Szczecinie i w Gdańsku. Ponadto dokumenty zostały też udostępnione na konferencji w Sopocie, a uczestnicy konferencji mogli składać uwagi do dokumentów w formie ustnej bądź na wydrukowanych formularzach. Podczas całego procesu konsultacji społecznych zgłoszono ok. 250 uwag, do których odnieśli się eksperci opracowujący KPOWM. Uwagi były uwzględniane, uwzględniane częściowo lub nieuwzględniane ( w tym przypadku podawano uzasadnienie).

Wnioski merytoryczne z KPOWM

Stan Bałtyku określa 11 cech głównych. W Polsce jako wymagające poprawy określono następujące cechy: C1 – Bioróżnorodność, C3 – Komercyjnie eksploatowane gatunki ryb i bezkręgowców, C5 – Eutrofizacja, C6 – Integralność dna morskiego, C10 – Śmieci w środowisku morskim. Co istotne, z uwagi m.in. na brak wystarczających danych monitoringowych, nie dokonano oceny dla dwóch cech: C2 – Gatunki obce oraz C11 – Podwodny hałas i inne źródła energii. Natomiast polskie wody morskie określono jako spełniające wymagania dla cech C4 – Łańcuch troficzny, C7 – Warunki hydrograficzne, C8 – Substancje zanieczyszczające i efekty zanieczyszczeń oraz C9 – Substancje szkodliwe w rybach i owocach morza.

Mając na uwadze określone cele środowiskowe, zidentyfikowano szereg działań istniejących, oddziałujących na realizację celów, zinwentaryzowano działania już zaplanowane w innych dokumentach planistycznych oraz zaproponowano nowe środki prawne, administracyjne, kontrolne, ekonomiczne, edukacyjne oraz techniczne. Działania te, stosownie do swojego charakteru i zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, regulują intensywność działalności człowieka, dozwolony stopień zakłóceń w ekosystemach morskich, lokalizację oraz terminy realizacji planowanych przedsięwzięć, przyczyniają się do identyfikacji zanieczyszczeń wód morskich i służą przywróceniu poprzedniego stanu naruszonych elementów ekosystemów morskich. Uwzględniono również działania o charakterze bodźców ekonomicznych, zachęcające użytkowników ekosystemów morskich do zachowań pozwalających na osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu środowiska wód morskich, a tym samym zapewniające wszystkim zainteresowanym udział w osiągnięciu dobrego stanu środowiska wód morskich oraz przyczyniające się do wzrostu świadomości społecznej w zakresie osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu środowiska wód morskich. Łącznie zaproponowano 56 nowych działań, których realizację i wdrożenie oszacowano na koszt ok. 3 mld zł w ciągu najbliższych kilku lat. Określone działania zostały poddane analizie kosztów – korzyści ilościowej i jakościowej, by potwierdzić zasadność ich realizacji. Należy podkreślić, iż wiele z proponowanych działań jest sprzężonych ze sobą, w związku z czym przy ich realizacji można się spodziewać efektów synergicznych. Z drugiej strony, ponieważ wyróżnione w dokumencie cechy ekosystemów morskich są na różne sposoby ze sobą powiązane, znaczna część działań będzie skutkowała poprawą nie jednej, ale większej liczby cech.

Wyznaczone cele dotyczące poszczególnych akwenów wyróżnionych w ramach polskich obszarów morskich są bardzo ambitne. Z uwagi na wiele uwarunkowań, zarówno naturalnych, jak i wynikających z wieloletniej polityki w tym zakresie, w przypadku niektórych akwenów i cech osiągnięcie celów środowiskowych tożsamych z dobrym stanem ekologicznym do roku 2020 wydaje się mało prawdopodobne. Wobec takich sytuacji zaproponowano zastosowanie przewidzianych w RDSM wyjątków.

Spośród ocenionych cech, GES (Good Environmental Status – dobry stan wód) uda się osiągnąć do 2020 r. jedynie przez Cechę 10 – Odpady w środowisku morskim. Pozostałe (C1, C3, C5, C6), uwzględniając określone dla nich wskaźniki, mogą nie osiągnąć GES w określonym w RDSM terminie, czyli do 2020 r.

Rekomendacje KPOWM

Generalnym kierunkiem, poza koniecznością wdrożenia proponowanych zarówno w KPOWM, jak i innych dokumentach planistycznych działań, jest wzmożenie i intensyfikacja prac monitoringowych, które nie tylko wypełnią lukę w danych dla cech 2 – Gatunki obce oraz 11 – Podwodny hałas, ale umożliwią kompletną i rzetelną ocenę na poczet kolejnego cyklu planistycznego, aktualizację wyznaczonych celów i być może ich urealnienie w obliczu posiadanych baz danych oraz argumentów podnoszonych w dyskusjach i konsultacjach. W tym zakresie również istotne jest badanie efektu ekologicznego i bieżący nadzór, celem możliwości dokonania ilościowej oceny wdrożenia wszystkich (nie tylko tych wynikających z KPOWM) działań służących osiągnięciu celów środowiskowych wód morskich. Tu właśnie wyraźnie należy zaznaczyć potrzebę koordynacji działań realizowanych w ramach innych dyrektyw unijnych (szczególnie Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Azotanowej, Dyrektywy Ściekowej). Wskazuje się również na potrzebę kontynuacji prowadzonych projektów, prac studialnych, pilotażowych programów służących pogłębianiu wiedzy na temat Bałtyku, a docelowo zbudowanie kompleksowej bazy danych na temat środowiska wód morskich.

Należy podkreślić, że obserwowane w Polsce w ostatnich latach trendy są generalnie korzystne, a przyjmowane sukcesywnie programy (m.in. Program monitoringu wód morskich, Program ochrony morświna, Wspólna Polityka Rybołówstwa, tworzenie planów zadań ochronnych/planów ochrony dla obszarów Natura 2000) i realizowane projekty (np. Pilotażowe wdrożenie monitoringu gatunków i siedlisk morskich w latach 2015 – 2018 – GIOŚ) dają nadzieję na wzmożenie ochrony, ograniczenie niekorzystnych środowiskowo efektów połowów, a tym samym wyraźną poprawę istniejących warunków dla kluczowych grup organizmów morskich, w tym ryb, ptaków, ssaków i zbiorowisk bentosowych. Wdrożenie KPOWM i pozostałych działań służących ochronie wód morskich, wzmoże ten rosnący trend, aby w kolejnych latach można było wskazywać kolejne Cechy środowiska o dobrym stanie (GES).

Co dalej z projektem KPOWM?

Po zakończeniu realizacji projektu Prezes KZGW przekaże projekt KPOWM ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej, celem przekazania do uzgodnień z członkami Rady Ministrów. Następnie, w terminie 3 miesięcy od dnia uzgodnienia, projekt przedkładany jest Komisji Europejskiej oraz zainteresowanym państwom członkowskim UE. Jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia przedłożenia projektu Komisja Europejska nie odrzuci projektu KPOWM w całości albo w części, zostaje on przyjęty w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Odrzucenie projektu KPOWM przez Komisję Europejską w części powoduje konieczność poprawienia projektu; odrzucenie w całości skutkuje obowiązkiem opracowania nowego KPOWM.

Aktualizacja KPOWM i kolejny cykl planistyczny RDSM

Podobnie, jak inne elementy Strategii Morskiej, KPOWM podlega przeglądowi co 6 lat oraz w razie potrzeby aktualizacji (w takim samym trybie, w jakim nastąpiło jego przyjęcie). Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej o przeprowadzonej aktualizacji powinien poinformować Komisję Europejską, Komisję Ochrony Środowiska Morza Bałtyckiego i zainteresowane państwa członkowskie Unii Europejskiej, po uzyskaniu zgody Rady Ministrów, w terminie trzech miesięcy od jej przyjęcia. W ciągu trzech lat od dnia przyjęcia KPOWM oraz po każdej aktualizacji Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przedkłada Komisji Europejskiej sprawozdanie z postępów w jego wdrażaniu.

Kategorie
I cykl

Podsumowanie konsultacji społecznych KPOWM

KZGW zakończył proces konsultacji i rozpatrywanie zgłoszonych uwag do projektu KPOWM. W trakcie konsultacji społecznych, które zakończyły się 29 marca 2016 r., instytucje i mieszkańcy zaangażowani w ochronę Bałtyku zgłosili 256 uwag do KPOWM i prognozy OOŚ.

Głównym zadaniem konsultacji społecznych było nawiązanie dialogu społecznego z interesariuszami Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich, a także sprawdzenie, czy zidentyfikowane przez ekspertów problemy, cele i rekomendowane działania, ujęte w opracowywanym projekcie KPOWM, są akceptowalne przez przedstawicieli różnych grup społecznych.
Podczas przygotowania finalnej wersji projektu Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich analizowano zgłoszone uwagi, a znaczącą część z nich uwzględniono w dokumencie. Łącznie wpłynęło 256 uwag, spośród których prawie 66% zostało uwzględnionych, a 16 % – uwzględnionych częściowo. Jedynie 17% uwag nie uwzględniono w finalnym projekcie KPOWM, dla których przygotowano odpowiednie wyjaśnienia.
Ponad 150 uwag z konsultacji dotyczyło dokumentu głównego KPOWM, pozostałe dotyczyły w większości załączników do programu, a jedynie kilka uwag trafiło bezpośrednio do treści prognozy OOŚ. Spośród wszystkich przesłanych, aż 244 uwagi to uwagi merytoryczne.
Swoje uwagi i propozycje przesłały między innymi Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa czy Urzędy Morskie w Gdyni i w Szczecinie. 15 uwag do dokumentu zgłosiła również organizacja WWF.
Co istotne w przedkładanych opiniach i pismach, jednostki w większości pozytywnie oceniały przygotowany dokument i przeprowadzone w dość krótkim okresie prace analityczne. Zbiorcze opracowanie przekazanych uwag oraz ich analiza, sposób rozpatrzenia i wnioski zostaną przedstawione na stronie www.chronmorze.pl.

KPOWM zostanie przekazany do Ministerstwa Środowiska, a po konsultacjach międzyresortowych – przedłożony do zatwierdzenia przez Radę Ministrów. Przyjęty dokument zostanie wysłany do oceny przez Komisję Europejską.

Kategorie
I cykl

Konsultacje społeczne zakończone

KZGW zakończył proces konsultacji i rozpatrywanie zgłoszonych uwag do projektu KPOWM. W trakcie konsultacji społecznych, które zakończyły się 29 marca 2016 r., instytucje i mieszkańcy zaangażowani w ochronę Bałtyku zgłosili 256 uwag do KPOWM i prognozy OOŚ.

Głównym zadaniem konsultacji społecznych było nawiązanie dialogu społecznego z interesariuszami Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich, a także sprawdzenie, czy zidentyfikowane przez ekspertów problemy, cele i rekomendowane działania, ujęte w opracowywanym projekcie KPOWM, są akceptowalne przez przedstawicieli różnych grup społecznych.
Podczas przygotowania finalnej wersji projektu Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich analizowano zgłoszone uwagi, a znaczącą część z nich uwzględniono w dokumencie. Łącznie wpłynęło 256 uwag, spośród których prawie 66% zostało uwzględnionych, a 16 % – uwzględnionych częściowo. Jedynie 17% uwag nie uwzględniono w finalnym projekcie KPOWM, dla których przygotowano odpowiednie wyjaśnienia.
Ponad 150 uwag z konsultacji dotyczyło dokumentu głównego KPOWM, pozostałe dotyczyły w większości załączników do programu, a jedynie kilka uwag trafiło bezpośrednio do treści prognozy OOŚ. Spośród wszystkich przesłanych, aż 244 uwagi to uwagi merytoryczne.
Swoje uwagi i propozycje przesłały między innymi Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa czy Urzędy Morskie w Gdyni i w Szczecinie. 15 uwag do dokumentu zgłosiła również organizacja WWF.
Co istotne w przedkładanych opiniach i pismach, jednostki w większości pozytywnie oceniały przygotowany dokument i przeprowadzone w dość krótkim okresie prace analityczne. Zbiorcze opracowanie przekazanych uwag oraz ich analiza, sposób rozpatrzenia i wnioski zostaną przedstawione na stronie www.chronmorze.pl.

KPOWM zostanie przekazany do Ministerstwa Środowiska, a po konsultacjach międzyresortowych – przedłożony do zatwierdzenia przez Radę Ministrów. Przyjęty dokument zostanie wysłany do oceny przez Komisję Europejską.

Kategorie
I cykl

Światowy Dzień Morza

KZGW zakończył proces konsultacji i rozpatrywanie zgłoszonych uwag do projektu KPOWM. W trakcie konsultacji społecznych, które zakończyły się 29 marca 2016 r., instytucje i mieszkańcy zaangażowani w ochronę Bałtyku zgłosili 256 uwag do KPOWM i prognozy OOŚ.

Głównym zadaniem konsultacji społecznych było nawiązanie dialogu społecznego z interesariuszami Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich, a także sprawdzenie, czy zidentyfikowane przez ekspertów problemy, cele i rekomendowane działania, ujęte w opracowywanym projekcie KPOWM, są akceptowalne przez przedstawicieli różnych grup społecznych.
Podczas przygotowania finalnej wersji projektu Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich analizowano zgłoszone uwagi, a znaczącą część z nich uwzględniono w dokumencie. Łącznie wpłynęło 256 uwag, spośród których prawie 66% zostało uwzględnionych, a 16 % – uwzględnionych częściowo. Jedynie 17% uwag nie uwzględniono w finalnym projekcie KPOWM, dla których przygotowano odpowiednie wyjaśnienia.
Ponad 150 uwag z konsultacji dotyczyło dokumentu głównego KPOWM, pozostałe dotyczyły w większości załączników do programu, a jedynie kilka uwag trafiło bezpośrednio do treści prognozy OOŚ. Spośród wszystkich przesłanych, aż 244 uwagi to uwagi merytoryczne.
Swoje uwagi i propozycje przesłały między innymi Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa czy Urzędy Morskie w Gdyni i w Szczecinie. 15 uwag do dokumentu zgłosiła również organizacja WWF.
Co istotne w przedkładanych opiniach i pismach, jednostki w większości pozytywnie oceniały przygotowany dokument i przeprowadzone w dość krótkim okresie prace analityczne. Zbiorcze opracowanie przekazanych uwag oraz ich analiza, sposób rozpatrzenia i wnioski zostaną przedstawione na stronie www.chronmorze.pl.

KPOWM zostanie przekazany do Ministerstwa Środowiska, a po konsultacjach międzyresortowych – przedłożony do zatwierdzenia przez Radę Ministrów. Przyjęty dokument zostanie wysłany do oceny przez Komisję Europejską.

Kategorie
I cykl

Krajowy Program Ochrony Wód Morskich Konferencja w ramach konsultacji społecznych, Sopot, 16 marca 2016 r.

Czy zależy nam na stanie Bałtyku? Jakie szkodliwe substancje występują w rybach w Bałtyku?
Ile jest śmieci w naszym morzu? Co to jest podwodny hałas?

 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) zorganizował spotkanie konsultacyjne z ekspertami i praktykami zajmującymi się ochroną wód Morza Bałtyckiego. Spotkanie poświęcone projektowi Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich (KPOWM) odbyło się 16 marca w Sopocie. W spotkaniu udział wzięło ponad 70 osób, związanych m.in. z gospodarką morską, gospodarką wodną, żeglugą, reprezentujących administrację rządową i samorządową, środowiska naukowe, jak i podmioty prywatne. 

 

Krajowy Program Ochrony Wód Morskich jest jednym z najważniejszych dokumentów strategicznych dla gospodarki wodnej i zawiera propozycje działań pozwalających poprawić stan Bałtyku. Jest to dokument kierowany nie tylko do władz krajowych, ale do wszystkich osób zainteresowanych dobrem naszego morza powiedziała Iwona Koza, która pełni obowiązki Prezesa KZGW. – Dla dobra Bałtyku działamy już od wielu lat, a KPOWM jest naturalną konsekwencją działań na rzecz Bałtyku. Wskazujemy, co faktycznie należy zrobić i ile może kosztować realizacja programu. Oczywiście musimy pamiętać, że jest to program wieloletni i jednocześnie bardzo ambitny, a jego realizacja wymaga zaangażowania wielu środowisk dodała prezes Koza.
Propozycja projektu KPOWM została udostępniona do konsultacji społecznych 8 marca 2016 r. na stronie www.chronmorze.pl, a także w siedzibach KZGW w Warszawie oraz RZGW w Gdańsku i Szczecinie. Każda osoba zainteresowana ochroną Bałtyku może zapoznać się z propozycją programu i zgłosić swoje uwagi do 29 marca 2016 roku.
Dokument powstał na podstawie analizy obecnego stanu środowiska morskiego i określonych celów środowiskowych. Opisuje zakres działań, które należy podjąć, aby utrzymać lub poprawić stan morza bałtyckiego. Łącznie w KPOWM wskazano nowych 57 działań (m.in. administracyjnych, prawnych, kontrolnych, edukacyjnych, inwestycyjnych), których realizację i wdrożenie oszacowano na blisko 3,2 mld zł. Są to działania dodatkowe w stosunku do przewidzianych i zaplanowanych w innych planach i programach, np. w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.
Każda z propozycji nowych działań została poddana analizie kosztów-korzyści ilościowej i jakościowej, co pozwoliło na potwierdzenie zasadności jej realizacji. Stan Bałtyku określany jest 11 wskaźnikami głównymi, z których aż 5 wymaga poprawy, a zaledwie 4 są zgodne z przyjętymi standardami (2 nie zostały ocenione). Proponowane działania przyczynią się do poprawy określonych wskaźników oraz polepszenie stanu środowiska wód morskich w najbliższych latach.
Projekt KPOWM zakłada realizację zadań do 2020 roku, choć osiągnięcie celów środowiskowych dla Bałtyku szacowane jest na perspektywę planistyczną kończącą się w 2027 roku.

 

Informacje dodatkowe:
Stan Bałtyku określa 11 cech głównych:
1. Bioróżnorodność
2. Gatunki obce
3. Komercyjnie eksploatowane gatunki ryb i skorupiaków
4. Łańcuch troficzny
5. Eutrofizacja
6. Integralność dna morskiego
7. Warunki hydrograficzne
8. Substancje zanieczyszczające i efekty ich działania
9. Substancje zanieczyszczające w rybach i owocach morza
10. Odpady w środowisku morskim
11. Hałas podwodny
Cechy wymagające największej uwagi
• C1 – Różnorodność biologiczna
• C3 – Komercyjnie eksploatowane gatunki ryb i bezkręgowców
• C5 – Eutrofizacja (która oddziałuje pośrednio na pozostałe w tym punkcie cechy)
• C6 – Integralność dna morskiego
Cechy o dobrym stanie środowiska
• C4 – Łańcuch troficzny
• C7 – Warunki hydrograficzne
• C8 – Substancje zanieczyszczające i efekty zanieczyszczeń
• C9 – Substancje szkodliwe w rybach i owocach morza
Kluczowymi zagrożeniami są:
• postępująca eutrofizacja (C5) związana przede wszystkim z dopływem biogenów do wód morskich ze źródeł lądowych (spowodowane intensywnym rolnictwem, brakiem odpowiednich obostrzeń dla oczyszczalni i emisji nadmiernych ilości fosforu do wód, oddziaływaniem dużych zakładów przemysłowych), a tym samym zanik bioróżnorodności (C1), zakłócenie funkcjonowania łańcucha troficznego (C4) oraz naruszenie integralności dnia poprzez oddziaływanie na siedliska bentosowe (C6);
• intensywne połowy i nieregulowane rybołówstwo;
• eksploatacja kruszyw, składowanie urobku, fizyczne zniszczenia/zaburzenia struktury związane z trałowaniem dennym, zmiany struktury dna wywołane pracami w obrębie portów i ochroną brzegów morskich;
• rozwój infrastruktury portowej i żeglugowej, niekontrolowany rozwój infrastruktury hydrotechnicznej (związanej m.in. z trwałą zabudową brzegów), prowadzenie nieracjonalnej żeglugi;
• odpady w środowisku morskim;
• zatopione wraki statków z czasów II wojny światowej, w tym przede wszystkim wrak Stuttgart;
• niewystarczający monitoring, a zatem dostęp do kompleksowych danych do określenia aktualnego stanu.

 

Najważniejsze proponowane działania w KPOWM
• Monitoring powietrzny zanieczyszczeń
• Urządzenia do odbioru odpadów ze statków w portach
• Fishing for litter – sprzątanie morza
• Wprowadzenie zakazu zrzutu nieoczyszczonych ścieków sanitarnych
• Rozwijanie i promowanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej
• Zwiększenie dostępności danych z zakresu przypadkowych połowów chronionych gatunków morskich ptaków i ssaków.
• Rozwój i promocja stosowania przez statki ciekłego gazu ziemnego jako paliwa
• Nadzór urządzeń do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków
• Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz racjonalnej gospodarki wodami opadowymi
• Promowanie Polskiego Kodeksu Odpowiedzialnego Rybołówstwa

 

Sukcesy w prowadzonej strategii morskiej w Polsce w ostatnich latach
W ostatnich latach podjęto wiele działań, które znacząco przyczyniły się do poprawy stanu środowiska wód morskich, jak i stanu wiedzy na jego temat. Są to m.in.:
• wdrażanie Ramowej Dyrektywy ws. Strategii Morskiej – opracowanie kluczowych dokumentów planistycznych, niezbędnych do opracowania i wdrożenia strategii morskiej w kraju,
• realizacja KPOŚK/PWŚK, wpływających na poprawę jakości wód śródlądowych oraz redukcję dopływu biogenów (szczególnie azotu), w tym również do morza,
• zmniejszenie presji rybołówstwa prawdopodobnie, poprawa zarządzania rybołówstwem oraz realizacja Wspólnej Polityce Rybołówstwa (przyczyniło się do poprawy LFI – wskaźnik dużych ryb),
• realizacja działań ochronnych związanych z obszarami Natura 2000,
• poprawa i wzmożenie monitoringu wód morskich, zarówno podstawowego oraz dodatkowego (np. Pilotażowe wdrożenie monitoringu gatunków i siedlisk morskich w latach 2015 – 2018, GIOS),
• realizacja wielu projektów badawczych przez instytuty naukowo-badawcze w zakresie środowiska morskiego (np. SAMBAH, ECO-DUMP, Baltic Bottom Bed, Habitat Mapping i inne).

Kategorie
I cykl

Chroń morze – weź udział w konsultacjach Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich

Jakie szkodliwe substancje występują w rybach z Bałtyku? 
Ile jest śmieci w naszym morzu?
Co to jest podwodny hałas?

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, rozpoczął się proces konsultacji projektu Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich (KPOWM) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt najważniejszego dokumentu strategicznego dla polskiej części Bałtyku, opublikowany 8 marca 2016 r., dostępny jest na stronie www.chronmorze.pl. Na podstawie analizy obecnego stanu środowiska morskiego KPOWM wyznacza cele i zakres działań, które należy podjąć, aby utrzymać lub poprawić ten stan.
Stan Bałtyku określa 11 wskaźników głównych, z których aż 5 wymaga poprawy, a zaledwie 4 są zgodne z przyjętymi standardami. Polska powinna w najbliższych latach skoncentrować się między innymi na zapewnieniu właściwej różnorodności biologicznej czy zmniejszeniu dopływu substancji powodujących niekontrolowany wzrost szkodliwych organizmów (np.: sinic).

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu i zgłaszania uwag za pomocą elektronicznej ankiety zamieszczonej na stronie. Wersje papierowe dokumentu są również dostępne w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i w siedzibach Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Szczecinie. Adresy instytucji znajdą Państwo na stronie www.chronmorze.pl.
Konsultacje KPOWM prowadzone są od 8 do 29 marca 2016 r.

Obowiązek opracowania przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Krajowego programu ochrony wód morskich wynika z art. 61s ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 t.j. z późn. zm.), natomiast poddanie dokumentu procedurze konsultacji społecznych zgodnie z art. 61 s pkt. 5 ustawy.
Sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko dla projektu „Krajowego programu ochrony wód morskich” jest częścią postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów, zwanego strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

  „Uczestnik konferencji przyjmuje do wiadomości, że przebieg spotkania będzie rejestrowany z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (zdjęcia, nagrania audio-video). Zdjęcia oraz nagrania ze spotkania będą zamieszczane na stronach internetowych oraz innych materiałach promocyjnych (np. ulotki) Organizatora w celu informowania o odbyciu się wydarzenia.”

  Klauzula RODO:

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej RODO, informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@wody.gov.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to jest zgodę podmiotu danych.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zadania związanego z:
  * rejestracją na konferencję aPOWM „Chroń morze”,
  * przekazaniem informacji i materiałów po spotkaniach
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów.
  7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać informację o wycofaniu zgody na adres: iod@wody.gov.pl
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu dokonania rejestracji udziału w konferencji aPOWM „Chroń morze”.