Jakie szkodliwe substancje występują w rybach z Bałtyku? 
Ile jest śmieci w naszym morzu?
Co to jest podwodny hałas?

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, rozpoczął się proces konsultacji projektu Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich (KPOWM) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt najważniejszego dokumentu strategicznego dla polskiej części Bałtyku, opublikowany 8 marca 2016 r., dostępny jest na stronie www.chronmorze.pl. Na podstawie analizy obecnego stanu środowiska morskiego KPOWM wyznacza cele i zakres działań, które należy podjąć, aby utrzymać lub poprawić ten stan.
Stan Bałtyku określa 11 wskaźników głównych, z których aż 5 wymaga poprawy, a zaledwie 4 są zgodne z przyjętymi standardami. Polska powinna w najbliższych latach skoncentrować się między innymi na zapewnieniu właściwej różnorodności biologicznej czy zmniejszeniu dopływu substancji powodujących niekontrolowany wzrost szkodliwych organizmów (np.: sinic).

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu i zgłaszania uwag za pomocą elektronicznej ankiety zamieszczonej na stronie. Wersje papierowe dokumentu są również dostępne w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i w siedzibach Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Szczecinie. Adresy instytucji znajdą Państwo na stronie www.chronmorze.pl.
Konsultacje KPOWM prowadzone są od 8 do 29 marca 2016 r.

Obowiązek opracowania przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Krajowego programu ochrony wód morskich wynika z art. 61s ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 t.j. z późn. zm.), natomiast poddanie dokumentu procedurze konsultacji społecznych zgodnie z art. 61 s pkt. 5 ustawy.
Sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko dla projektu „Krajowego programu ochrony wód morskich” jest częścią postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów, zwanego strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

  „Uczestnik konferencji przyjmuje do wiadomości, że przebieg spotkania będzie rejestrowany z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (zdjęcia, nagrania audio-video). Zdjęcia oraz nagrania ze spotkania będą zamieszczane na stronach internetowych oraz innych materiałach promocyjnych (np. ulotki) Organizatora w celu informowania o odbyciu się wydarzenia.”

  Klauzula RODO:

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej RODO, informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@wody.gov.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to jest zgodę podmiotu danych.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zadania związanego z:
  * rejestracją na konferencję aPOWM „Chroń morze”,
  * przekazaniem informacji i materiałów po spotkaniach
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów.
  7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać informację o wycofaniu zgody na adres: iod@wody.gov.pl
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu dokonania rejestracji udziału w konferencji aPOWM „Chroń morze”.


  Font Resize
  Contrast