Zapobieganie degradacji środowiska morskiego, eliminowanie zanieczyszczeń i odtwarzanie ekosystemów – propozycje konkretnych działań w tych obszarach będą efektem II, kluczowego etapu aktualizacji programu ochrony wód morskich (aPOWM). Towarzyszyć mu będzie ocena oddziaływania na środowisko wypracowywanych właśnie propozycji, a następnie w III etapie – konsultacje społeczne. 

30 listopada 2020 roku zakończył się I etap projektu aPOWM. Powstała w nim metodyka opracowania wraz z analizą luk, przysłużą się w rozpoczętym właśnie II etapie, którego produktem będzie projekt aPOWM razem ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

Podczas II etapu specjaliści zajmą się zestawieniem działań podstawowych i doraźnych niezbędnych do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu wód morskich. Zgodnie z załącznikiem 1 Ramowej Dyrektywy w Sprawie Morskiej (RDSM) zostało określonych 11 cech, na podstawie których wydawana jest ocena stanu środowiska. Wśród nich znajduje się min. różnorodność biologiczna, warunki hydrograficzne czy śmieci w środowisku morskim. Na podstawie tych cech, przygotowane zostanie zestawienie istniejących działań podstawowych i doraźnych, biorąc pod uwagę działania:

  1. Wpływające na dozwoloną intensywność działalności człowieka
  2. Wpływające na dozwolony stopień zakłóceń w ekosystemach morskich
  3. Wpływające na lokalizację oraz termin realizacji planowanych przedsięwzięć
  4. Przyczyniające się do identyfikacji zanieczyszczeń wód morskich
  5. Które ze względu na interes gospodarczy zachęcają użytkowników ekosystemów morskich do działania w sposób pozwalający na osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu środowiska wód morskich

  6. Służące przywrócenie poprzedniego stanu naruszonych elementów ekosystemów morskich

  7. Zapewniające wszystkim zainteresowanym udział w osiągnięciu dobrego stanu środowiska wód morskich oraz mające na celu wzrost świadomości społecznej w zakresie osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu środowiska wód morskich
  8. Ze względu na art. 13 pkt 3 RDSM, państwa członkowskie mają obowiązek sprawdzić, czy proponowane rozwiązania są opłacalne i technicznie wykonalne. W związku z tym, zostanie przeprowadzana analiza kosztów i korzyści ‘nowych działań’, związanych z ich podjęciem, lub ewentualnym zaniechaniem, a także propozycja odstępstw od podjęcia działań i osiągnięcia celów środowiskowych.

    Ostatnim zadaniem II etapu jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aPOWM, które w III etapie zostaną poddane konsultacjom społecznym.

Font Resize
Contrast